Инклюзив билим бериу жаны бла сынаулары бла бир бирге юлюш эте

      Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде «Инклюзив билим бериу: анга оноу этиуде жартылыкъла эмда  окъутууну къурауда жангы амалла» деген темагъа семинар болгъанды. Ол «Билим бериу хар кимге» деген проектни чеклеринде бардырылгъанды. Анга регионла аралы инновациялы байламлыкъланы чеклеринде Москва, Энгельс эм Тырныаууз шахарла къатышхандыла.  Ол 2020 жылгъа дери педагогланы усталыкъларын, аталаны бла аналаны уа билимлерин ёсдюрюр муратда къуралгъанды.  
Семинаргъа  Элбрус районну Билим бериу управлениясыны специалистлери, Тырныауузну, Нальчикни эм Прохладнаны  окъуу учрежденияларыны таматалары, устазла эм ата-анала да  къатышхандыла.  Аны Саратов областьны Энгельс районуну 29-чу номерли школуну таматасыны  окъутуу-юйретиу жаны бла орунбасары Елена Дробышева бардыргъанды. 
      Жыйылыугъа къатышханла инклюзив билим бериуню практика кесеги бла эмда сакъат сабийлени эркинликлерин къоруулагъан законодательство бла да шагъырейленнгендиле, тюрлю-тюрлю мастер-класслагъа, тюбешиулеге да къатышхандыла.   

 

Анатолий Темиров.
Поделиться: