Жетишимлери кёллендиредиле

Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни сабийлерини эмда жаш тёлюсюню  къымылдаууну «Движение первых!»  деген биринчи съездине республикадан баргъан къауумгъа жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъанды. Делегатла  кёрген, эшитген, билген затларыны юслеринден  кёп сейир хапар айтхандыла.

Ызы бла хычыуун жумуш  башланнганды: республиканы делегациясына киргенле грамотала, сертификатла, дипломла, энчи саугъала да берилгендиле.

Бу огъурлу ишге къатышханланы  КъМР-ни Башчысыны атындан Правительствону  Председателини орунбасары  Марат Хубиев алгъышлагъанды эмда насийхат сёзле да айтханды.

- Сиз бек  иги жумушну къолгъа алгъансыз. Аны селейтмей  бардырлыгъыгъызгъа ышаныулукъ уллуду. Республиканы жууаплы оноучулары уа сизни хар не ишигизге да себеплик этериклерине ийнаныгъыз. Тюз жолну сайлагъансыз, аны ахырына дери жетдиригиз. Тизгинлеригизге   кёпден-кёп жаш адамны  къоша барсагъыз, ол   кесини  хайырын кёргюзтюрюкдю. Башчыгъыз Аслан Шипшев тири, не заманда да алгъа итиннген, кёп жангычылыкъланы башламчысы болгъан жашды.Ол заманын, кючюн да аямай, сизге кёп сагъатларын бёледи. Биз ийнанабыз, сиз аны тёгерегине бириксегиз,  тап жолдан таярыкъ тюйюлсюз»,-дегенди ол.

КъМР-ни жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Азамат Люев да съездге къатышханла кеслерин иги жаны бла кёргюзтгенлери ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди. «Россейни сексен тогъуз регионундан  юч мингден аслам адам къатышхан биринчи съездде сиз, Къабарты-Малкъардан баргъанла, кесигизни тирилигигизни, арагъызда чынтты шуёхлугъугъузну,  къаллай ишде да усталыгъыгъызны  кёргюзтгенигиз бизни бек къууандыргъанды. Аны ючюн сизге, башчыгъыз Аслан Шипшевге да  жюрек ыразылыгъыбызны билдиребиз»,-дегенди  министр.

Сабий эмда жаш тёлю къымылдауну регион советини председатели  Аслан Шипшев а республиканы оноучулары алагъа Москвагъа барып, ол уллу да магъаналы да форумгъа къатышып,  кеслерини кёп жанлы усталыкъларын, хунерлерин  кёргюзтюрге  онг бергенлери ючюн  ыразылыгъын билдиргенди. «Къыралны ара шахарында бардырылгъан  съезд тарых магъаналы эди. Ол биринчи эди да андан. Сиз республикабызны бетин ариу кёргюзтгенсиз. Къайда болсагъыз, къайда айлансагъыз да, Къабарты-Малкъардан болгъаныгъызны унутмагъыз. Ол жер башыны бир къыйырыны бек ариу жаухарыды»,-дегенди Аслан Шипшев.

Дагъыда делегацияны башчысы билдиргеннге кёре, съездде баш магъаналы жолла белгиленнгенлерин, ала уа  россейли сабий эмда жаш тёлю къымылдауну ишине жораланнганларын, бир кибик ыразылыкъда  къымылдауну атына «Движение первых!» деп атауну, съездни къурагъанла Жаш тёлюню ишлери жаны бла федеральный агентство, Россей Федерацияны  Жарыкъландырыу министерствосу,  «Большая перемена» коммерциялы болмагъан автоном организация, Россейни «Знание» обществосу, «Россей – амалланы къыралы»  болгъанларын, республикадан  съездге баргъанланы араларында  бек кичи онжыллыкъ Заур Барагунов  анда  концерт программагъа къатышханын  да айтханды.

Андан сора да, жыйылгъанланы аллында  «Локомотив» обществону генеральный директору Андрей Голдобин,  аны орунбасары Алим Гаданов да сёлешгендиле. Ала да  ёсюп келген жаш тёлюге  бек биринчи саулукъ, насып  тежеп, ала баргъан жолларындан  таймазларын сюйгенлерин билдиргендиле, ыразылыгъы болгъанла  «Локомотив» клубха келип, хакъсыз жарау этерге сюйген хар жашха, къызгъа да эшиклерин кенг ачарыгъын , аланы белгили спортсменле юйретириклерин айтхандыла.

Бу къууанчлы тюбешиуню  къураугъа кеслерини аслам юлюшлерин  дзюдону «Локомотив» клубу, Сабийлени эмда жаш тёлюню  россейли къымылдаууну регион бёлюмю - «Биринчилени къымылдауу» , КъМР-де Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу къошхандыла эмда    «Нальчик-Сладость» кондитер фабриканы оноучуларына,  алагъа болушхан жаш предпринимательлеге жюрек ыразылыкъларын билдиредиле.

Суратлада: жыйылыугъа къатышхан къонакъланы   къаууму; жаш тёлю.

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: