Туризмни айнытыуда кючню бирикдирирге келишгендиле

   Зольск районну делегациясы Черек районда ишчи тюбешиу бла болгъанды. Ала 2017-2020 жыллада Зольск эм Черек районланы араларында байламлыкъланы кючлеуню программасыны чеклеринде туризмни айнытыуда бир бири сынамларына юйрениуню эм бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле.
   Эки район да къыралны эм ариу жерлеринден бирине саналадыла. Аланы тамашалыкъ табийгъатлары кимни да сейирге къалдырадыла, талай турист объектлерин а Россейден, тыш къыралладан да солургъа келгенлеге излейдиле. Аланы араларында саулукъгъа бакъгъан Джылы-Суу бла Тамбукан кёл, 1812 жылда Ата журт урушну Жигити кавалерияны генералы Георгий Эммануэльни экспедициясы лагерин къурагъан Ирахык-Сырт, 5 минг метр бийиклиги болгъан Бызынгы къабыргъа, эм терен ариу да Чирик кёлле, Альберт Мкртчян бла Леонид Попов «Земля Санникова» деген фильмлерин алдыргъан Шадхурей кёл, Аушигерни гара суулары, Нарзанла таласы, Жетмиш чучхурла эм кёп башхалары бардыла.                               
   Къонакъбайла Зольск районну келечилерин Аушигерге экскурсиягъа да элтгендиле. Аны суулары калий, натрий, хлор, бром эм кальций бла байдыла, жерни 4000 метр теренлигинден чыгъадыла, жылылыкълары уа 50 градусха жетеди. Бу суула адамны чархын тазалайдыла, жашлыкъ бередиле, арыгъанын кетередиле. Андан сора ала Чирик кёллеге баргъандыла, аквалангистле суугъа киргенлерине къарагъандыла. Ызы бла эки делегация да Бабугентде алгъаракълада ачылгъан суу заводда, Чирик кёлледе ишлене тургъан физкультура-саулукъ кючлеу комплексде болгъандыла, анда къурулушну башламчысы Тюменланы Хусейге да тюбегендиле. 
   Ишчи жыйылыу туризмни айнытыуда бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыу бла бошалгъанды. 
 
Амина Шокуева. Зольск районну администрациясыны пресс-службасы.
Поделиться: