Газет къыраллыгъыбызны бир белгисиди

Багъалы окъуучуларыбыз!

«ЗАМАН» газетге 2023 жылны биринчи жарымына жазылыу кампания къыстау бардырылады. Ана тилибизде чыкъгъан жангыз газетни алырсыз, окъурсуз, ол хар биригизге да эсли кенгешчигиз, керти хапарчыгъыз, огъурлу сёз нёгеригиз болуп турур деп бек ышанабыз.  Газетге почтаны битеу бёлюмлеринде жазылыргъа боллукъду.   Жазылыуну багъасы алты айгъа 801 сом бла 72 капекди.  Изданиябызгъа интернетде бу адресни https://podpiska.pochta.ru/press/  ачып, ол магъаналы жумушну алай тамамларгъа да  боллукъду.                                                                                                                                                                                                    

Бизни индексибиз П 5893

Поделиться: