Къышха машинаны да хазырларгъа керекди

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

Биринчиден автомашинаны сууларына эмда хауаны бла жауну тазалаучу аберилерине кёз жетдирирге керекди. Игиси – сууукъланы аллында жауну алышындырса. Бютюнда мотор анда бир сегиз минг дегенча аллай бир километрни ичинде ишлеп тургъан эсе. Жауну бек сууукълагъа тийишли тюрлюлери да болуучуду, аны да билигиз.

Дагъыда хауаны тазалаучу фильтрге къарагъыз. Ары дери букъулу жоллада жюрюп тургъан эсегиз, къышда жоллагъа тёгюлген юзмезни ууакъ букъусу къошулуп, моторгъа хата болмаса, хайыр келтирлик тюйюлдю.

Ызы бла антифриз. Ол мутхуз болгъан эсе, бютюнда ичинде ууакъ гулмакла чыкъгъан эселе - созмай алышыгъыз. Быллай сууланы кёп тюрлюлери болуучуду. Аланы бирлерин эки жыл, бирлерин а он жыл окъуна хайырланыргъа жарайды. Багъалары да анга кёре боладыла.

Бир бек специалист болмагъанлыкъгъа да, машинаны къайсы иеси да техникада бузукълукъланы бир кесегин кеси да табыллыкъды. Аны печи жылытханын, вентилятор ишлегенин билирча алай кёп акъыл керекмейди. Аллай чурумланы кетериуню болжалына салмагъыз, сууукъ кюнлени сакъламай мастерге барыгъыз.

Бек сууукълада машинаны жууаргъа керекмейди, дейдиле специалистле. Бир жаны бла, жоллада къарны эритиучю реагентле техниканы бояууна хата салыргъа, темирин да тот этерге боллукъдула. Аладан къутулурча машинаны юсюн жуумай болмайды. Алай бир амал бар эсе, аны жылы боксда этерге керекди. Дагъыда эшиклени безгилерине силикон жау жагъаргъа унутмагъыз.

Аллындан да айтмагъанбыз, алай, баш излемледен бири – къыш чархладыла. Аланы сууукъла башланнгынчы салыргъа керекди, хауаны жылыуу алты градусха жетсе. Шахарладан тышында неда буз къысхан жоллада кёп жюрюучю эсегиз, темир шинжилери болгъан чархла салыгъыз. Ала таууш этгенликге, аллай жерледе жолну иги тутадыла. Асфальтде уа алары болмагъан къыш чархлада айланса да жетерикди. Аллай шинжили чархла салгъан эсегиз, машинаны арт мияласына «Ш» харфы болгъан белгини жабышдырыгъыз. Законну излеми алайды.

Къышда машинаны аккумулятору артыгъы бла ишлейди. Бир жаны бла, анда жыйылгъан ток сууукълада теркирек таркъаяды. Жау къалын болгъаны ючюн моторну къабындырыргъа да кёп кючю кетеди. Андан сора уа машинаны мияласын, шинтиклерин, ичинде хауаны да жылытыргъа тюшеди – анга да ток керекди. Жол къысха болса уа, аккумулятор къоратхан электрокючюн къайтаралмай къалады. Алай бла къыш келирни аллында сервисге барып, аны специалистлеге кёргюзтсе иги боллукъду.

Биринчи сууукъла келгенлери бла бирле машиналарында мияланы тазалаучу суу бузлап къалгъанын эслейдиле. Ол кеси да кёбюсюнде жолгъа чыкъгъанда болады. Аллай уллу кёллюлюк этерге жарамайды; къыш келирин да сакъламай, энчи (бузламаучу) суу къуяргъа керекди тазалаучуну орунуна.

Быллай сууланы кёп тюрлюлери барды. Ала къаллай градусда бузларыкълары, неллай бир спирт къошулгъанына кёре болады. Законда айтылгъаныча, быллай суулагъа жаланда изопропил спирт къошаргъа жарайды. Алай бир-бирле аны орунуна метил къуядыла. Ол учузуракъ келеди, кеси да хазна ийис этмейди, алай адамны саулугъуна уа заранлыды.

Къышда машинаны багажнигинде къарны къырып кетерирча щётка, безгиледе бла киритледе бузну эритген абериле, силикон жау, моторну къабындырырча электрокюч чыбыкъла, сора дагъыда гитче кюрек болса игиди. Узакъ жолгъа чыгъа эсегиз, чархланы юслерине кийдириучю темир сынжырла, отлукъгъа орун, жылы кийимле да алыргъа тийишлиди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: