Сууукълагъа хорлатмазны буруннгулу амаллары

Къыш жууукълаша келгени себепли жётел этген, чючкюрген, бурун суулары келген адамла кёпден - кёп бола барадыла. Кесеклени биринчи белгилери эсленнгенлей, кесибизге къалай болушургъа боллугъубузну юсюнден бурун заманладан бери келген халкъ амалланы юсюнден ара газетледе басмаланнган белгили специалистлени оюмларын басмалайбыз.

Медицина илмуланы кандидаты, диетолог Марина Копытько былай  айтады: «Эм белгили юйретиу: соханны эм сарымсахны кёбюрек ашагъыз! Неда аланы туурагъыз, къатыгъызгъа салыгъыз – фитонидле вирусланы ёлтюредиле».   - Ол а кертиди! – дейди медицина илмуланы кандидаты, оториноларинголог Елена Владыкина. – Бек къыйматлы бу амалны врачла окъуна айтадыла: сарымсахны ийиси хауада айланнганы вирусланы, кертиси бла да, къоркъутадыла. Алай сарымсахны  тишчиклерин бурунугъузну ичине сугъаргъа керек тюйюлдю – ол бурунугъузну ичин кюйдюрюрге боллукъду.

Бу битимледен жарашдырылгъан рецептле Интернетде да асламдыла. Аны туурап, чайгъа салыргъа болады, тартылгъан имбирьни къашыкъ бла бирин исси сютге атадыла, бир кесекден ичерге боллукъду.  Ол тюрлю багъыу амалла кесекледен багъыуда бек хайырланадыла

«Японияда имбирьден сыгъылып алыннган суу, бал бла бирге къошулуп, бактерияланы эм вирусланы айныуларына къажау кюрешде хайырланадыла. Алай дарманны тап жарашдырыргъа керекди. Бу жемишни бюртюклерин алгъа тынгылы эзигиз, аланы къабукъларын исси суугъа атыгъыз, 5-7 минутну ичинде къайнатыгъыз, 40 градусха дери тюшгюнчю сууутугъуз, анга уа эзилгенден сора чыкъгъан ишхилди сууну къошугъуз эм балны кесигиз сюйгенигиз тенгли бирин да. Бу дарманда «С» витамини, балны хайырлы затлары сакъланадыла».                                                                                         - Табийгъат аскорбинкагъа толу ышанып къалыргъа жарарыкъ тюйюлдю, - дейди Елена Владыкина. - Бир-бир алимлени айтыуларына кёре, имбирьни не тюрлюсю  да жуукъгъан аурууладан къутулургъа болушады. Имбирь индорфинлени къураугъа да къатышады, башхача айтханда, бизни халыбызны игилендиреди. Кёплени оюмларына кёре, кесекледен къутулургъа болушхан эм ахшы рецепт бал къошулгъан ишхилди сууду. Аны тап жарашдырыр ючюн, жемишлени агъач табакъчыкъда эзерге керекди, сууну саркъытып алып, андан къалгъан - къулгъанланы исси суугъа къуюп, 7 минутну ичинде къайнатыгъыз, 40 градусха дери сууугъандан сора, кёлюгюз жаратхан тенгли бир бал къошугъуз да, ичигиз.  

- Сизге кесекле тийген эселе, ауругъан тамагъыгъызда кислота бютюнда къыйнаргъа боллукъду. Алай морслада «С» витамин чархха алай тынч сингмейди. «С» витаминни керекли мардасыны 10 кесекден бирин алыр ючюн, ишхилди биширилген суудан бир ненча литрни ичерге керекди. Кертиди, кесекле тийген кезиуде суусун затланы, ол санда ишхилди сууну да, кёп ичиуню магъанасы бек иги болгъаны белгили шартды. Температурагъыз уллу эсе, мыстылы затланы, ол санда бал къошулгъан морсну да, кёп ичерге керекди.

- Ромашка гюл табийгъат антисептикге бошдан саналмайды. Аны сууу бла бурунну, ауузну чайкъауну терк-терк этип турургъа керекди деп, мен алай санайма, - дейди Елена Владыкина. – Бу тюрлю хайырлы иш бурунну, ауузну ичлеринден бактерияланы, вирусланы кетереди. Бу процедураны этер ючюн, жаланда ромашка угъай, тузлу суу неда стакан суугъа жарым чай къашыкъ бла бир тенгиз тузну атып этерге да жарайды. Тамагъыгъыз бек къыйнай эсе уа, сёзсюз, ромашка гюлню хайырлансагъыз игиди.

Сют бла балны ичиу буруннгулу амалды. Аны къыйматы, врачланы оюмларына кёре, асыры семиртилип айтылады. Хау, жылы сют бла бал бирге къошулсала, хырлы къабукъланы жумушатадыла. Тамагъыгъыз чибижи кюйдергенча бола эсе, къургъакъ жётел къыйнай эсе, бал къошулгъан сют, сёзсюз, болушурукъду.

Поделиться: