Окъуучуларыны билимлерине, къылыкъларына да эс бургъан устаз

        Кёп болмай устазланы сынамларын ёсдюрюр, жангы амалланы хайырланыргъа юйретир муратда Шимал Осетия-Аланияны Хумалаг элинде ана тилден устазланы «Биз башхабыз, алай бирчабыз» деген сегизинчи регионла аралы конкурсу болгъанды. Аны ол республиканы билим бериуюнде  ишлегенлени квалификацияларын кётюрюу жаны бла институт къурагъанды. 
        Эришиулеге Къабарты-Малкъардан, Ингушетиядан, Чеченден, Дагъыстандан, Шимал-Осетия-Аланиядан эм Юг Осетиядан устазла къатышхандыла. Ала жюриге биринчи кеслерини энчиликлерин кёргюзтюрге, профессионал эм чыгъармачылыкъ жаны бла фахмуларын ачыкъларгъа керек эдиле. Экинчи кесегинде презентация бардырып,  сынамларын, ол санда дерслени къалай бардыргъанларын да кёргюзтгендиле. Ахырында уа ала чыгъармачылыкъ хунерлерин ачыкълагъандыла.
         Конкурсда Кёнделенни 1-чи номерли орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан окъутхан КъМР-ни сыйлы устазы Газаланы Аслижан «Визитная карточка» деген номинацияда хорлап, ючюнчю даражалы диплом бла саугъаланнганды. 
       Аслижанны айтырча жетишимлери кёпдю. Ол ёсе келген тёлюню юйретиуге эм окъутуугъа уллу къыйын салгъаны ючюн КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну диплому бла саугъаланнганды.  Къарачай-Малкъар тилни жетишимли юйретгени ючюн  «Алан» жамауат организацияны сыйлы грамотасына тийишли болгъанды, ана, ол санда орус  тилледен окъутхан устазланы арасында бардырылгъан битеуроссей конкурсда  «Учитель –новатор» деген номинацияда да хорлагъанды. Школлагъа деп жарашдырылгъан  малкъар тилден  илму- методика китапланы, илму журналлада басмаланнган статьяланы да авторуду. Аладан бири адежли эм хунерли адамны юйретиуге жораланады. 
- Окъуучу тиллени бла маданиятланы тюрлюлюклерин, ариулукъларын сезерге керекди. Адам ёз тилин билгенден сора да, бирсиле сукъланырча  ариу къылыкълы болургъа да тийишлиди, - дейди устаз. 
 

Анатолий Темиров.
Поделиться: