17 ноябрь- студентлени халкъла аралы кюнюдю. Аны бла байламлы Къабарты-Малкъарны баш вузларында болгъанбыз.

  (Сурат репортаж)

Вузда билим алгъан къайсы жаш адамны окъуудан сора да, кюн сайын сейирлик  ишле, тюбешиуле, танышыула  сакълайдыла. Ала бла  байламлы студент жылла эсде къаладыла, бир-бирледе уа  андан ары жашауунда жер да табадыла. Аланы юсюнден бир он-онбеш жылдан сора олтуруп эсге тюшюрсенг а къалай хычыуунду.

 Парала, тюбешиуле, общежит, зачётла, курсовой ишле, экзаменле…  Аланы заманында эмда женгил берсенг, аламат. Биринчиден бералмасанг а… Библиотекада  кече белине дери олтуруп, окъургъа тюшеди. Андан сора да, жаш адамланы   социал сетьле да «къоймайдыла», анга да эс бурургъа, тенглери, нёгерлери бла  жангылыкъланы юсюнден  хапарлашыргъа  керекди.

Алай бла студентни жашауунда хазна бош заманы къалмайды. Жашауу къайнайды. Орус тилни, тарыхны, битеулю тарыхны, ингилиз тилни эмда кёп башха предметлени билирге  керекди.

…Бюгюн а къаллай аламат эрттенликди, кюн да тийип, жылыды, терекледен аз-аз чапыракъла агъадыла. Кюз арты. Студентлени кюню… Жашау бир кесекге тохтап  къалгъы эди дерча кюнледиле. Ала жарыкъдыла, хычыуундула, ариудула. Алай студентле уа окъургъа, терен билим алыргъа да керекдиле.

Нальчикде Север Кавказны Искусстволарыны Институтуна баргъанымда, жаш адамланы бирлери  пианинода, башхалары сыбызгъыда, ючюнчюлери да тарыхдан дерсде олтуруп юйрене, окъуй  тура эдиле. Бу институтда билим алгъанлагъа, башха вузладан эсе хычыуунуракъды. Нек дегенде жаш адамла мында  искусство бла кюрешедиле. Ала  сахна оюннга, режиссурагъа, жыргъа, тепсеуге, тюрлю-тюрлю инструментледе согъаргъа юйренедиле…    

 Ол бийик окъуу юйден В.М.Коков атлы  Къабарты-Малкъар къырал аграр университетге барама. Анда  уа арбазда, факультетлени  коридорларында да  бош айланнган адам жокъду. Жаш адамла окъуудадыла.

Мен а  вузну «Сатыу-алыу эмда технология» факультетине  барама. Продуктланы технологиясы эмда химия кафедраны таматасы, профессор   Жаболаны Сергону къызы  Амина бла бир аудиториядан башхасына бара, жаш адамланы  окъууй тургъан, практикалы ишлерин бардыргъан жерлеге да  къарайбыз. Бир уллу аудиторияда жаш адамла  лекциягъа тынгылайдыла, башхасында уа  аш хазырлауну технологиясына юйренедиле. Аланы  тири къармашханларын кёрюп, тамблагъы кюн ючюн къайгъы этерча тюйюлдю, деригинг келеди.

Студент окъугъандан сора да, спорт бла кюреширге,  окъуу юйню жамауат жашаууна да тири къатышыргъа  керекди. Алай да этеди. Институтда, университетде да, лекцияладан сора, да кёп тюрлю-тюрлю  ингирле, тюбешиуле, дагъыда алагъа ушаш ишле болуучудула. Жаш адамла уа,  сёзсюз, алагъа  уллу ыразылыкъ бла къатышадыла.

-Кюнню экинчи жарымы… Студентлени бирлери библиотекагъа, башхалары юйлерине, ючюнчюлери да общежитге атланадыла. Сёзсюз, къайсы жаш адам да сагъатла бла китапланы аллына  жыйып, алагъа къапланып турууну артыкъ  жаратмайдыла. Алай не медет. Окъургъа керекдиле. Белгили немисли философ  Шеллинг  айтханнга кёре, адам, хар не жумушларындан  да къутулуп, кече табады кесине тынчлыкъны. Алай, былайда  белгилеп айтыргъа тийишли кёреме: адам солургъа, жашауну магъанасын татаргъа кюндюз керекди, алай эсе уа, къаллай да болсун чыгъармачылыкъ ишни, ол санда семинарлагъа да хазырланыуну бек игиси кечеди,-дейди Амина Сергоевна.

Суратланы автор алгъанды.

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: