Республикада солугъанланы саны танга ёсгенди

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре, 2022 жылны 9 айыны ичинде республикада 980 минг турист солугъандыла. Ол а былтырдан 16,2 процентге кёпдю, 2021 жылны белгиленнген кезиуюнде бизге солургъа 843 минг адам келген эдиле.

Алай бла солууларын ётдюрюрге Къабарты-Малкъарны сайлагъанланы саны ёсе барады. Жайны юсюнден айтханда, эм кёп турист июльда бла августда болгъандыла, бу айла жолоучулукълагъа бла жолсуз жерлеге  машинала бла чыгъаргъа, таулагъа ёрлерге,  миллет ашарыкъла бла шгаъырейленирге эм саулукъ кючлер  ючюн  келирге тапдыла. Къонакъланы асламысы Москвадан, Москва эм Ростов областьладан, Ставрополь крайдан, СКФО-ну регионларындан эдиле. 

Къышда уа туристлени бизде солургъа «Эльбрус» курорт кёллендиреди, тау лыжалада учууну бек узун кехзиую   сезон андады. Мында туристле лыжалада бла сноубордлада учадыла, спортчула эришиулеге хазырланадыла. Къарны жаугъанына кёре, сезон башха-башха кезиуледе ачылады, алай бюгюнлюкде окъуна туристле 2022/2023  жыллагъа сезоннга ски-пассланы алып башларгъа боллукъдула.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: