Терк ишлеген интернет эллеге да келеди

«Ростелеком» Къабарты-Малкъарда Зольск эмда Бахсан районлада сетевой инфраструктура къурагъанды. Компанияны специалистлери Малка, Сармаково, Залукокоаже, Атажукино, Кишпек эм Тёбен Куркужин эллеге битеуда 135 километр оптика кабель созгъандыла. Аны хайырындан энди алты мингден артыкъ юйде терк ишлеген интернет барды. Инфраструктураны къурулушун «Ростелеком» кесини инвестициялы планына тийишлиликде бардыргъанды, деп билдиргендиле аны регионда бёлюмюнден.

«Оптика сетьлени компания шахарлада, элледе да айныта барады. Бюгюнлюкде республикада юйлени 70 процентинде барды аны интернети. Адамла къуру аны угъай, Wink мультимедиа платформаны, видео бла къарау системаланы, башха сервислени да хайырланыргъа боллукъдула. Быйылны ахырына дери биз оптиканы энтта да тёрт элге тартыргъа сюебиз», - дегенди компанияны республикада бёлюмюню башчысы Залим Хутов.

Оптика сетьни хайырындан элледе интернет тюз шахарладача алай терк ишлейди, качествосу да иги болады. Сагъынылгъан цифра сервисле заманны зауукълу ётдюрюрге, юйню къоркъуусузлугъун жалчытыргъа да болушадыла.

«Аллай сервислеге бизде шахарладан аз сурам жокъду. Терк ишлеген интернет  адамлагъа информация табаргъа, аны бир ьбирлерине жиберирге, жумушларыны юйден чыкъмай тамамларгъа, Госуслуги порталны хайырланыргъа себеплик этерикди», - дегенди Кишпекни башчысы Артур Эльбердов.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: