Шахар тийрелени жангыртыу программаны кезиулю атламлары

  Майский шахарда орамладан биринде бу кюнледе тапландырыу ишле бошалгъандыла. Ала «Единая Россия» партияны «Шёндюгю шахар тийрелени къурау» деген битеуроссей проектини чеклеринде бардырылгъандыла. Аны чеклеринде«ЮГ-Строй» эмда «ЭЛИТ-Строй» подряд организацияланы къурулушчулары жангы бордюрла, урнала, чыракъла орнатхандыла, адамла жаяу жюрюучю жолчукълагъа да асфальт салгъандыла, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.
  Белгилисича, бу шахаргъа кёп фатарлы юйлени беш арбазын эмда бир жамауат тийрени тапландырыргъа амал берилген эди.
  Ишлени биринчи кезиую эбине жетдирилгени бла байламлы къууанчлы жыйылыуну Россей Федерацияны Конституциясыны эмда Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини 25 жыллыкъларына жоралагъандыла. Анга Май районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Татьяна Саенко, шахарны башчысы Владимир Протасов, КъМР-ни инфраструктура эмда цифровой айныу министрини кенгешчиси Борис Балагов, жер-жерли самоуправленияны депутатлары, подряд организацияланы келечилери эмда шахарчыла къатышхандыла.
  - Бу жамауат тийрени бла арбазланы сагъынылгъан юбилей даталагъа жоралап ачханыбызны сылтауу баямды. Къыралыбызны баш законуну 42-чи статьясы хар адамны да тап, тийишли тийреге эркинлиги болгъанын шарт белгилейди. Бюгюнлюкде уа биз кеси кёзюбюз бла кёребиз Майский нечик тюрлене баргъанын. Бу федерал программа 2024 жылгъа дери бардырыллыкъды да, ол кезиуге шахарны сыфаты иги да тюрлениригине бек ышанабыз. Ол алай болурча уа мында жашагъан хар бирибиз да уллу кёллю болмазгъа, тёгерек-башны тазалыкъда тутаргъа, тапландырыу ишлеге да къатыша турургъа керекбиз. Биз ол башында сагъынылгъан эркинликни толу хайырланабыз деп жаланда ма анда айтыргъа боллукъду, - деп чертгенди Татьяна Саенко. Ызы бла шахарда бу тийреледе хар не да белгиленнгенича тап къуралгъаны ючюн федерал проектни республиканы муниципалитетлеринде бардырыугъа кёз-къулакъ болгъан инфраструктура эмда цифровой айныу министрге ыразылыгъын билдиргенди. Борис Балагов бла Владимир Протасов да алгъышлау сёзлерин кем этмегендиле. Шахарчыланы атындан а Н.Мироненко сёлешгенди. Ахырында «Россия» маданият дворецни ишчилери къонакълагъа къысха концерт программаларын кёргюзтгендиле.
 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: