Хурметлеу

МВД-ны борчларын толтура ёлген къуллукъчуларыны хурметлерине  каратеден регионла аралы турнир ётгенди. Эришиуге Ставрополь крайдан, Кърымдан, Къалмукъдан бла бизни республикадан 180-ден артыкъ спортчу къатышхандыла.

Анда Нальчикни «Чемпион» деген клубуну келечилери битеу жыл сан къауумлада биринчи жерлени алгъандыла. Андан сора да, бизни спортчула 26 алтын, 16 кюмюш, 14 доммакъ майдалла алгъандыла.

Баллиланы Алина.
Поделиться: