Энчи операциягъа къатышханлагъа себепликле

РФ-ни Президенти мобилизациягъа тюшген инсанланы эркинликлерин сакълау жаны бла законланы къабыл кёргенди. Алагъа кёре, энчи операциягъа къатышханланы урунуу жерлери сакъланырыкъдыла, дагъыда алагъа кредит каникулла берилликдиле.

Каникулла

Законнга тийишлиликде, кредит инсан аскерге къуллукъ этерге чакъырылгъынчы алыннган эсе, анга каникулла берилликдиле. Быллай себепликге аны юйюрю да эркинди. Операцияны кезиуюнде ауушхан, неда саулугъуна ауур заран алып, 1-чи къауумлу сакъатлыкъ тохташдыргъан тёлеуледен эркин этиледи.  

Урунуу жерле

Мобилизациягъа тюшгенлеге неда энчи операциягъа кеслерини ыразылыкълары бла къатышханлагъа урунуу гарантияла да бардыла. Аланы ишчи жерлери сакъланадыла эмда ол жаны бла келишимлени болжаллары созуладыла. Юч айдан  сора инсанла ишлеген жерлерине къайтыргъа эркиндиле. Быллай жорукъла къырал къуллукълада ишлегенлеге да тохташдырылгъандыла.

Тёлеуле

Жашау журт-коммунал мюлк ючюн тёлеулени заманында бералмай, борч жыйылгъан эсе,   тазир салынырыкъ тюйюлдю. Бу себеплик  энчи операциягъа къатышханны юйюрюне да тоташдырылады. Ол санда кёп къатлы юйню тынгылы жангыртыу жаны бла тёлеулеге  тазирден эркин этиледиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: