Хорлагъанлагъа – майдалла, энчи саугъала да

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны футзалдан ассоциациясы гитче футболдан 2018-2019 жыллада биринчиликни бла кубокну ахыр матчларын бардыргъанды.

Алай бла а «алтынны» - «Бравис», «кюмюшню»  УФСИН-ни командасы, «доммакъны» уа «Знамя-Эльбрус» алгъандыла. Эм иги тренерлеге «Знамя-Эльбрус» клубну хазырлагъан Курданланы Магомет бла Абайланы Амин саналгъандыла. 

Биринчиликде «Маячок» хорлагъанды. Экинчи жерге - «Знамя-Эльбрус», ючюнчюге уа - «Докофарм» чыкъгъандыла. Оюнланы эм иги футболчусуна Бёзюланы Элдар («Знамя Эльбрус») саналгъанды, эм иги чабыуул этиучю уа 101 гол ургъан  Омар Фалах («Докофарм») болгъанды. «Эм иги къоруулаучу» деген ат Никита Маевскийге («Маячок») берилгенди, эм иги вратарь а  Сергей Кантиев болуп чыкъгъанды («Амалия»). Аланы «Сидни Кросби»  спонсор бла «Мужской стиль спорт» тюкен  саугъалап къууандыргъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: