Асламлы спортну айнытыргъа кёлленип

Россейни къыйын болумла жаны бла министри Александр Куренков бла «Динамо» битеукъырал физкультура-спорт обществону башчысы Анатолий Гулевский бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла.

- МЧС спортну айнытыугъа эс бёледи, ол санда аны прикладной  тюрлюлерине да. Бу келишим ведомствода физкультураны бла асламлы спортну жайыугъа себеплик этеригине ишексизме, - дегенди министр.

Жыйылыуда къутхарыучулагъа - «Динамо» обществону келечилерине жарау этерге къошакъ онгла къурауну, бу жаны бла халкъла аралы байламлыкъланы кючлеуню юсюнден да айтылгъанды. Андан тышында, министерствону келечилеринден, эришиулеге къатышырча, «Динамону» жыйымдыкъ командаларын къураргъа оноу этилгенди.  

Россейни МЧС-и обществогъа жаш тёлюню патриот халда, ариу ниетлеге юйретиуде ишине себеплик этерге, къутхарыучуланы «Урунуугъа эм къорууланыугъа хазырма» физкультура-спорт комплексни нормативлерин берирге къатышдырыргъа хазырды, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: