Эсгертмелени сакълаугъа-аслам эс

«Эсгериулени къоруулау» битеуроссей акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны ведомстводан тышында къалауурлары Прохладныйде Уллу Ата журт урушну жигитлерине ишленнген эсгертмеледен бирин жангытхандыла.

 Ала тийрени кир-кипчикден ариулагъандыла, стеланы кесин тапландыргъандыла. Быллай жумушланы росгвардиячыла къуру да бардыргъанларын, ол къанлы къазауатны жигитлерини хурметине салыннган эсгертмелеге сакъ болгъанларын айтырчады.

- Биз ата-бабаларыбызны жигитликлерин, Хорлам ючюн ала къаллай багъаны бергенлерин эсибизде тутаргъа борчлубуз. Алай бла биз алагъа хурмет этгенибизни, шёндюгю жашауубуз ючюн къанларын тёкгенлерине баш ургъаныбызны кёргюзтебиз. Ахыр жыллада Уллу Ата журт урушну тарыхын жангыдан тинтирге, аны тюрлендирирге кюрешгенле кёпдюле. Аны себепли ёсюп келген тёлюге адам улуну тарыхында эм къанлы, кюйсюз урушда  Хорламны, аппаларыбызны жигитликлерини юслеринден керти хапарны ангылатыу бютюнда магъаналыды,-дегенди акциядан сора полицияны майору    Александр Шевелёв.

 

Тикаланы Фатим а хазырлагъанды.
Поделиться: