Поликлиникала жангы оборудование бла жалчытылынадыла

Къабарты-Малкъарны саулукъ сакълау системасы кёп регионланы араларында алчыланы санындады дерге боллукъду. Анга уа талай кёрюмдюле этедиле шагъатлыкъ. Сёз ючюн, «Саулукъ сакълауну ал бёлюмюн 2021-2022 жылланы чеклеринде жангыртыу» деген проектни чеклеринде Нальчикде тёрт поликлиникагъа, Зольск, Чегем, Терк эм Черек районлада быллай организацияланы бёлюмлерине эмда Нарткъалада районла аралы кёп профильли больницаны административ мекямына тынгылы ремонт этиле турады.

Дагъыда Нальчикде сабий поликлиникада бла Бахсанда поликлиникада жангыртыу ишле барадыла. Аушигерде жангы амбулатория хазырды, Элбрус элде больницаны эмда Куба элде амбулаторияны къурулушлары да башланнгандыла. Аны юсюнден КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосундан билдиредиле.

Саулай айтханда, сагъынылгъан программаны хайырындан республиканы медицина учрежденияларына сатып алыннган оборудованияны саны 137 болгъанды. Аланы санында юч рентген аппарат, аллай бир УЗИ аппарат, бир эндоскопия комплекс эмда оналты электрокардиограф барды. Иш аны бла чекленип къалмай, келир юч жылны ичинде медицина учрежденияла энтта да талай кесек (89) оборудование къоллу боллукъдула.

Саулукъ сакълау министр Рустам Калибатов айтханыча, ал диагностика эмда аурууланы заманында ачыкълау жумушла ол бёлюмню ишинде бек магъаналыдыла. «Бу программаны хайырындан республикада медицина болушлукъ бериу игиленирикди. Биз саусузлагъа къайгъырыуну эм башына салабыз, республикада жашагъанланы аллай болушлукъгъа ыразылыкъларын а эм магъаналы кёрюмдюге санайбыз», - дегенди ол.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: