Жангы ара ахшы онгла берликди

Россейде «Билим бериу» миллет проектни мурдорунда «Доброшкола» федерал проект 2019 жылда къуралгъанды. Ол саулукълары эмда айныулары бла байламлы энчиликлери болгъан сабийлеге школда бирси жашчыкъла, къызчыкъла бла бирге окъургъа, къол хунерге тюшюнюрге да коррекциялы эмда тёрели битеулю билим берген мектеплеге бла садиклеге деп жарашдырылгъанды.

Бу кюнледе Нальчикни  биринчи номерли школ-интернатында, «Шёндюгюлю мектеп» федерал проектни жашауда бардыра, «Доброшкола» къууанчлы халда ачылгъанды. Башхача айтханда уа, саулукълары эмда айныулары бла байламлы энчиликлери болгъанла жюрюрча «Технология» предметден дерсле бардырыргъа мастерской;  педагог-психолог, дефектолог эмда логопед устазла сабийле бла ишлерча отоу; ОВЗ-лары болгъанлагъа игилендирилген эмда къошакъ билим берирча кабинетле къурагъандыла. «Доброшколаны» ачылыууна хурметли къонакъла КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов, инвалидлени битеуроссей обществоларыны бизни регионда бёлюмюню таматасы Владимир  Варитлов, Россейни УФСИН-ни КъМР-де келечиси, подполковник Мурат Маршенкулов, «Эльбрусоид» фондну башчысы Аналаны Марат, ООО «Строймир» къурулуш компанияны директору Эдик Болотоков, «Союзмонтаж» фирманы таматасы Абубакар Вагидов, «Кольт» ООО-ну генеральный директору, школгъа сагъынылгъан проектни мардаларына келиширча ремонтну бардыргъан подрядчик Уяналаны Аслан, ата-анала, бирсиле да къатышхандыла.

Эсгерте кетейик, эндиге дери  республикада юч жерде – Прохладный шахарда, Приближная эмда Заюково элледе «Доброшкола» арала къуралгъандыла. Андан тышында да, аллай жерле Сабийлеге психология-медицина-социал жаны бла эс бургъан арада, Нальчикде санаторий-чегет школда ачаргъа белгиленеди.
Къонакъбай интернат-мектепде ол кюн жыйылгъанланы барысын да Анзор Клишбиевич алгъышлагъанды. Ол бу проект республикада кесини хайырын берлигине ышаннганын айта, 2024 жылгъа дери (проект жабылгъынчы) дагъыда жер-жерледе аллай арала болурча къайгъырыргъа тийишлисин ангылатханды. Бюгюнлюкде сабийлеге, бютюнда саулукъларындан къыйналгъанлагъа, жаланда билим бергенден сора да, аланы артда жамауат ичинде жашауларыны, къадарларыны къалай боллукъларына эс бурулгъанын чертгенди. Ол жаны бла къарагъанда, бу проектни магъанасы теренди, дегенди.
Дагъыда ол педагог коллективге, интернат-школну ремонтуна себеплик этгенлеге ыразылыгъын билдиргенди. «Доброшколаны» хайыры бла ачылгъан онгла мектепге жюрюялмагъан жашчыкъланы бла къызчыкъланы да дистанцион халда хунерге тюшюндюрюрге амал берликлерин белгилеп, мындан арысында да устазлагъа, ата-аналагъа, сабийлеге да саулукъ, жангы жетишимле, тёзюмлюк да тежегенди.
Окъуучуланы бла аланы ёсдюргенлени, юйретгенлени бирси къонакъла да алгъышлагъандыла. Шёндюгю дунияда, хар не да кечеден тангнга терк окъуна тюрлене баргъан заманда, быллай проектле жашауда бардырылгъанларын, бизни билим берген махкемелерибиз да, башхаладан артха къалмай, аланы хайырланнганларын ахшы шартха санагъандыла. Сабийле кеслери жаратхан зат бла кюреширге, аланы ишчи усталыкълагъа тюшюндюрюрча онг чыкъгъанын да.
Алайды да, огъарыда сагъынылгъан мастерскойлада сабийле сурат алыргъа, видеосъёмкала, мекямлагъа ремонт этерге, быстыр тигерге дегенча хунерлеге юйренирикдиле. Бу проектни башламчылары быллай усталыкъладан ангылаулары болгъанла жашауда кеслерини башларын кечиндирирча иш тапмай  къалмазлыкъларына ышанадыла.
Жыйылгъанланы алларында интернат-школну директору Балкъыз Захохова да сёлешгенди. Ол жай узуну алагъа мекямны тапландырырча, мастерскойланы тийишлисича жарашдырыугъа болушлукъ этгенлени барысына да, ата-аналагъа да ыразылыгъын билдиргенди. Эндиге дери бола келгенича, ала хар  сабийни аллында жууаплылыкъны сезгенлерин айтханды.
Алада дистанцион халда 91 окъуучу билим алгъанын билдире, аланы къыйын диагнозлары болгъанларын да (ахырысы бла да кёрмегенледен неда эшитмегенледен къалгъанланы), ала бир бирлери бла класс болурча этгенлерин да ангылатханды. Юч жылдан бери алада  ишлегенлерин, бюгюнлюкде быллай (коррекциялы) алты класслары барлыгъын айтханды. Бу иш алагъа эм алгъа жангы болгъанын, алай эсе да, кесини хайырын бергенин да. Мындан арысында уа ала, онглары игиленнгенини себеби бла бютюнда кёлленип ишлериклерине ышандыргъанды.
Алай бла интернат-мектепде «Мекямланы жумушларын жалчытхан ишчи», «Тигиу иш» мастерскойларына бла окъуу эмда сабийле бла энчи коррекциялы дерслени бардыргъан кабинетлерине, библиотекасына да 7 949 798,00 сом багъасы (федерал бюджетден) обрудование алыннганды. Республикалы бюджетден ырысхыгъа уа тогъуз отоу, ол санда юч мастерской да, коррекциялы окъутууну бардыргъан кабинетле, китапхана да шёндюгюлю сурамлагъа тийишлиликде тапландырылгъандыла.
Сагъынылгъан проектни мураты билим бериу махкемелени инфраструктураларын игилендириуню юсю бла, башхача айтханда уа, шёндюгюлю оборудование бла жалчытып, окъутууну эмда юйретиуню игилендириуню жангы амалларын къурауду.

Суратланы Артур 
Вологиров алгъанды.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: