Россейни Жигитлери студентле бла тюбешгендиле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни Жигитлери Владимир Терехов, Владимир Алимов эм Валерий  Куков бла тюбешиу болгъанды.  Ол запасдагъы офицерлени  «Мегапир» миллет ассоциациясыны «Ата Журтну Жигитлерине тенг болуу» деген патриот сезимлиликни кючлеу проектни чеклеринде къуралгъанды. Ала бла тюбешиуге вузну преподавательлери, студентле, жамауат, жаш тёлю организацияны келечилери, саулай юч жюзден аслам адам келгенди.

Жыйылыуну ача, КъМР-ни ветеранларыны советини  председатели Хасан Шурдумов жыл сайын Россейни жигитлери бла  тюбешиу тёреге айланнганын белгилегенди. «Ала сый-намыс, батырлыкъ,  Ата Журтха къуллукъ этиу не болгъанын бирсиледен иги биледиле.  Ол аланы жашауларыны магъанасыды. Быллай сыйлы къонакъла  Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъын белгилеген кюнледе бизни  жокълагъанлары бютюн къуунчлыды. Бир айдан КъМКъУ  90-жыллыкъ юбилейин белгилерикди. Ол себепден бюгюннгю тюбешиу   ол магъаналы кюнлеге жораланады», - дегенди ол.

Арт беш жылда университетде къонакъда Россейни сегиз жигити болгъанды. Бу жол а суу тюбюнде жюзген атом кемени командири, 1-чи ранглы капитан Владимир Терехов, аскер лётчик, полковник Владимир Алимов, аскер разведчик, полковник Валерии  Куков келгендиле. Биринчиден залда олтургъанла аланы юсюнден «Мегапир» хазырлагъан видеороликлеге къарагъандыла. Къонакъла  кеслери да сёлешгендиле, ала жашау жолларыны, ишлерини эм сыйлы атны къалай алгъанларыны юсюнден да айтхандыла. Ала жыйылгъанланы сорууларына толу жууапла бергендиле, бусагъатда дунияда бола тургъан ишле бла байламлы оюмларын да  билдиргендиле.

Студентлени кёбюсю аскерчилени жашауларындан сейир шартланы билирге сюйгендиле. Сёз ючюн,   Владимир Алимов Чернобыльде атом электростанцияда аварияны кетериуге къатышханын, аны кезиуюнде уллу  ёлчемде радиация алгъанына да къарамай, аскерде къуллукъ этерге къалгъанын айтханды. Валерий Куков а аскерчи болургъа эсинде да болмагъанын, гитчеликден геолог усталыкъны жаратханын  букъдурмагъанды.  «Мени шуёхларым бири къалмай аскерчилик жанын сайлагъан эдиле. Мен да  аладан айырылмаз ючюн, вуздан документлерими алып аскерге баргъанма, - дейди Валерии Петрович. Владимир Терехов да сууну теренинде жюзген аппаратны сынауларына къатышханын, бусагъатда бирсилени юйретгенин айтып, жаш адамланы сейирлерин къозгъагъанды. «Ёсе келген тёлюден Союзну заманында къыралда иги зат болмагъанды деген оюмну эшитиучюме. Алай ол кезиуде окъуна  бизни суу тюбю бла жюзген кемелерибизге жетген болмагъанды. Корпусундан башлап болтуна дери кесибизни къыралда этгенбиз», - дегенди Владимир Терехов. 

 Тюбешиу суратлагъа тюшюу эм жырла бла ахырына жетгенди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: