Къабарты-Малкъарны къурулушчулары Херсон областьда мектепни жангыртадыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну буюрууу бла Херсон областьны Каланчак шахарыны биринчи номерли битеулю билим береген школунда республиканы къурулушчулары ремонт бардырадыла. Битеу ишле болушлукъ халда этиледиле.

 Бир кесек алгъаракъ Къабарты-Малкъардан къурулушчула мектепни ремонтун бошаргъа тергеулени этген эдиле, нек дегенде алгъыннгы подрядчик ишни тамамламай ортасында къойгъанды. Шёндю билим берген учрежденияда республиканы специалистлери битеу керекли къурулуш ишлени бардырадыла, мекямны ичин тышын да жангыртадыла. Къурулушчула полну эм мекямны битеу отоуларында ток баргъан чыбыкъланы алышырыкъдыла, къабыргъаларын боярыкъдыла, плитка бла ламинат саллыкъдыла эм люстраланы тагъарыкъдыла. Ишчилени айтханларына кёре, аланы алыкъа жумушлары кёпдю.

Каланчакск муниципал округну аскер инсан администрациясыны башчысы     Пётр Мустиянович объектде болгъанды, къурулушчула тамамлагъан ишлеге къарагъанды эм республика алагъа этген болушлукъ ючюн ыразылыгъын билдиргенди. Дагъыда ол  Къабарты-Малкъардан келген къурулушчула къадалып эм тынгылы ишлегенлерин энчи чертгенди.

Херсон областьда социал магъаналы объектледе жангыртыу ишлени Къабарты-Малкъар болушлукъ халда кеси ырысхысына тамамлайды, деп билдиреди ГКУ «КБР-Медиа».  

 Бизни корр.

Поделиться: