Уллу эм жангы излемлеге келишген мектеп

Келир жылны ахырына «Билим бериу» миллет проектге кёре Нальчикде къыстау къурулушу баргъан  «Восточный» микрорайонда   1,5 минг окъуучугъа  жангы мардалагъа келишген мектеп ишленирикди.

Проектге кёре   ол юч этаждан къураллыкъды, уллулугъу 22 минг квадрат метрге жетерикди. Аны 804 жерге актовый залы,750 адамгъа ашханасы, 45 окъуучугъа библиотекасы эм  физкультурадан  бла спортдан жараула бардырырча   залы да боллукъду. Бюгюнлюкде объектни  мурдорун салып кюрешедиле.

Эсге сала айтсакъ, шахарда  «Восточный»  микрорайонну къурулушу он жыл мындан алгъада башланнганды эм  ол комплекс  халда ишленеди.  Жашау журтла бла бирге социал учреждениялада  салынадыла эм тёгерек-башны да тапландырадыла. 

Бизни корр.
Поделиться: