Газны хакъсыз тартыргъа ким эркинди

Россейде жашау журтланы газ ызлагъа хакъсыз къошуу жангы бла программа толтурулады. Анга къалай къатышыргъа боллугъун ангылатыргъа сюебиз.

РФ-ни Къырал Думасы алгъаракълада газ ызланы тийресинде ишленнген журтланы анга хакъсыз къошууну юсюнден законну къабыл кёргенди.  Социал программагъа кирир ючюн а инсандан ол жаны бла тилек келирге керекди. Эсигизге салайыкъ, программа жаланда газ алгъадан да тартылгъан элледе толтурулады.

Документни башламчыларыны муратларына тийишлиликде  2030 жылгъа дери  къыралда газ бла жалчытылыннган регионланы саны 10 процентге кёбейирикди эмда 82,9 процентге жетерикди. Хакъсыз аны 3 миллион юйге ётдюрюрге белгиленеди.

 Программада   белгиленнгенича, быргъыланы хакъсыз салыр ючюн жер эмда мекям газ ызны тийресинде 200 метр жууукълукъда болургъа керекди.  Юйню жылытыргъа къоратылгъан   ёлчем а  7 м³/ч озмазгъа тийишлиди.

Бу башламчылыкъны жашауда «Газпром» бардырады. Сизни юйюгюз  анга киргенин бла къалгъанын   тинтирге онг барды: https://connectgas.ru/gasification_program .  Дагъыда бу сайтда керекли оборудованияны сайларгъа да боллукъду. Социальный программагъа кирирге сюйгенле аны юсюнден Госуслуги порталда билдирирге боллукъдула, дагъыда заявканы белгиленнген компанияны жер-жерледе бёлюмлеринде, кёп функциялы аралада да жазаргъа онг барды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: