Таулагъа ёрлерге юйреннгендиле

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны окъуучуларындан сора да, Орус география обществону 8 региондан бёлюмлерини келечилери къатышхандыла. Къыралны жер-жерлеринден битеу да 200 заявка келгенди.

  Лагерьде сабийле альпинист снаряженияны хайырланыргъа, къарлы-бузлу жерледе, бир бирлери бла байланып ишлерге юйреннгендиле. Курсну ахырында алагъа хазырланыуну ётгенлерини юсюнден Россейни альпинизмден федерациясыны шагъатлыкъ къагъытлары, республиканы курортла эм туризм министерствосундан да дипломла берилгендиле.

«Къоркъуусузлукъну школу» проектни Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубу бардырады, анга себепликни Президент грантланы фонду, обществону жер-жерли бёлюмю, Курортла эм туризм министерство, Къутхарыучуланы союзуну регион бёлюмю, МЧС-ни Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отряды этедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: