Телефоннга тирелген водитель эсиргенден эсе къоркъуулуду

Водительле руль артында олтуруп, телефоннга къарап барыргъа ёч болгъанларын бек осал къылыкъгъа санарчады. Кёпле жолгъа бир-эки секунд къарамагъанлыкъгъа хазна зат болмазлыкъ сунадыла. Алай кесигиз сагъыш этигиз: бу заманны ичинде, 60 километр къызыулукъ бла баргъан машина 16,5 метр ётеди!  Битеудуния саулукъ сакълау организацияда (ВОЗ) айтханларына кёре, руль артында телефон бла сёлешип баргъан адамгъа авариягъа тюшер къоркъуу тёрт кереге кёбейеди.

Бирле къулакъгъа салыучу гарнитураны хайырланса къоркъуу азайырыкъ сунадыла. Ол алай тюйюлдю. СМС жазып баргъан водительге ол жыйырма кереге окъуна уллу болады. Алай бла машинаны жюрютгенде телефонда абери жазыу - руль артына эсирип олтургъандан эсе хаталыды.

Тыш къыраллы журналладан бири сейирли эксперимент бардыргъанды. Анга къатышханла тренажёрну къызыл чырагъы жаннганлай, тыйгъычха терк басаргъа керек эдиле. Кеслери да къолларында телефонлары бола тургъанлай. Ызы бла аны 200-300 грамм аракъы ичип къайтарып этерге керек эди.

Биринчилени кёргенлерини бла этгенлерини арасы 730 миллисекунд заманны алгъанды. Экинчилени уа (аракъы ичгенлени) – 680 миллисекунд. Алай бла водительни эслилигине социал сетьле эмда СМС чагъырдан эсе осалдыла. Сёзге, бу журналны билдириуюне кёре, жоллада кёп аварияла да биринчилени хатасындан боладыла.

«Автостат» аналитика агентствону эмда «За рулём» журналны экспертлери водительлени жолдан бегирек не зат эслерин бёлгенин тинтгендиле. Соруулагъа къатышханланы 52 проценти СМС-билдириулени сагъыннгандыла. Аны къой, аладан да кёп къалмай экиден бири телефонда къармалып, билдириу жиберген адамгъа артха сёлешиучюлерин айтхандыла.

Энтта да жети проценти машинаны элте туруп СМС-ны бир къоллары бла жазаргъа юйреннгенлерин билдиргендиле. Аладан да кючлю уа къалгъан тёрт процентге киргенледиле – бу инсанла соцсетьлеге къараргъа, бирсиле бла да ушакъ бардырыргъа амал табадыла.

Алимле дагъыда GPS-навигаторла эмда машиналаны прибор панельлеринде чыгъыучу (жазылгъан) информация да хаталы болгъанларын белгилейдиле.

Машинаны элте туруп гаджетлени хайырланыугъа чек салыргъа Къырал Думада бир ненча кере чакъыргъандыла. Сёз ючюн, шёндю руль артында телефон бла сёлеширге жарамайды. Аны ючюн 1,5 минг сом тазир тёлерге тюшерикди.

Шёндюледе водительле руль артында олтургъанларында жаланда телефон бла сёлешиу бла чекленип къалмайдыла, кёплери видеогъа да къарай барыучудула. Башхалары уа СМС жазадыла, суратха тюшюредиле, соцсетьледе ушакъ бардырадыла – ол бары да жоллада болумну бютюнда къоркъуулу этеди.

Аны себепли водительле, жаяу баргъанла, пассажирле бирсилени, кеслерини эслерин бёлмесинле дегенни жик-жиги бла ангыларгъа керекдиле. Машина баргъан кезиуде адамны аллай сагъышы окъуна болмазгъа тийишлиди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: