«Жашауум устазлыкъгъа тюшюрюп келтирип къойгъанды

Мёчиланы Маликни жашы Магомет Хасания элни 16-чы номерли орта школунда физкультурадан устаз болуп ишлейди. Кеси да устаз юйюрденди. Атасы Малик, жаннетли болсун, кёп жылланы школгъа директорлукъ этип, бет жарыкълы ишлеп тургъанды. Анасы Любовь а кёп сабийни орус тилни бла адабиятны сейир дунияларына тюшюндюргенди. Бусагъат заманда аланы элде ариу сёз бла эсгередиле.

–Устаз боллукъма деп акъылымда да жокъ эди. Жашау а устазлыкъгъа келтирип  къойгъанды. 1995 жылдан бери толу 27 жыл ишлейме сабийле бла. Университетни 3-чю курсунда окъуй тургъанымлай, 16-чы  номерли школда бир кесек ишлерге чакъырадыла. Ол сагъатда эсимде да жокъ эди  аллай бир жыл къаллыгъым. Бюгюнлюкде арталлыда сокъуранмайма,  ишими бек сюеме, - дейди  Магомет.

Сабийлигинден да спортну бек сюе эди ол. Дзюдо бла - 7 жыл, бокс бла 6 жыл кюрешгенди. Кёп тюрлю эришиуледе кесини ауурлугъунда алчы болгъанды. Анга шагъатлыкъ этген майдаллары, грамоталары бюгюн да юйюнде сакъланыпдыла. Дзюдодан, боксдан да спорт устасына кандидатды.

Магомет  айтханнга кёре, Хасанияда бокс энчи жерни алады, спортну устасына кандидатла да кёпдюле.  «Ол да Геляланы Малик бла аны жашы Ибрагимни хайырындан болгъан сунама. Ала аламат тренерледиле. Битеу элни чирчигин ариу ызгъа саладыла».

Аны сабий эмд  бюгюнню заманын тенглешдиргенде, школда къаллай тюрлениуле эсленедиле деген соруугъа устаз быллай жууап береди:  «Жашауубуз мурдору бла да тюрленнгенди десем, ётюрюк болмаз. Ол себепден школда да уллу башхалыкъла бардыла. Бизни заманыбызда ата- аналарыбыз устазны  бек сыйлы кёре эдиле. Окъуучула  да аны айтханындан чыкъмагъандыла. Бусагъатда уа сабийлени кёбюсю аталарына, аналарына окъуна тынгыламайдыла, башхагъа уа къалай тынгыларыкъдыла? Абаданланы кёбюсюню сабийлерине тийишлисича эс бурургъа заманлары окъуна жокъду, ала да кеслери алларына къалып, не сюйселе аны этедиле. Ол жумуш а къуру устазланы инбашларына таяныргъа керек тюйюлдю… Аллай тюрлениулени мен игиге санамайма».

Дерслерине керек спорт оборудование бла,  устаз айтханнга кёре,  толу жалчытылыныпдыла

- Школда волейбол, баскетбол командаларыбыз болуучу эди.  Волейболну жаш тёлюбюз бек сюеди. Сёз ючюн, бизни школну бошап чыкъгъан жашладан командала къуралып, ингирден ингирге бек сюйюп келип, ойнап тургъандыла. Шёндюгю болумлада ол тохтапды.

 Белгилисича, спорт бла кюрешген инсан саулукълу болады да, хар нени да хорларбыз, заман да тюрленир деп ышанабыз. Хасанияны саулукълу, фахмулу, хунерли да жаш тёлюсю мындан ары да спортда  жетишимле болдурлукъларына ийнанама. Мен да, къарыуум жетген къадар, ишими бардырыргъа кёлленипме, - деп чертеди устаз.

Додуланы Мадина.
Поделиться: