Къабарты-Малкъарны аш этиучюлери – экинчи жерде

Къабарты-Малкъарны командасы «Кунак-2022» фестивальда экинчи жерни алгъанды. Анда 10 региондан аш этиучюле кубок ючюн эришгендиле. 

Саугъалаугъа республиканы курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков бла аны орунбасары Шауаланы Ислам къатышхандыла.  

Фестивальда Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, Ставропольени халкъларыны азыкълары, дагъыстан, азербайджан, эрмен, ингуш, адыгей, осетин, чечен эм урал ашханала кёргюзтюлгендиле. Республикабызны къауумуна Жаболаны Айшат, Мокъаланы Исхакъ бла Аниуар Бжамбеев киргендиле. Эки турну эсеплерине кёре, аланы къой этден бла чабакъдан азыкъларына экинчи жер берилгенди. 

Мурат Шогенцуков а Аш этиучюлени Шимал-Кавказ ассоциацияларыны президенти, «Аутентичная Кухня Кавказа» проектни башламчысы Чеченланы Бисогъа кавказ къонакъбайлыкъны  амбассадоруну сертификатын саугъалагъанды. Фестивальны ахырында халкъланы шуёхлукъларыны белгисича жыйылгъанла Кавказны миллетлерини аш-азыкъларыны рецептлери бла капсуланы бастыргъандыла, ол 50 жылдан сора ачыллыкъды.

Фестивальны Къарачай-Черкесни Курортла эм туризм министерствосу Туризмден федерал агентствону, Аш этиучюлени Шимал-Кавказ ассоциацияларыны себепликлери бла регионну 100-жыллыгъына атап къурагъанды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: