Дуния башында бек бай жаныуарла

Шимал Италияда жауун тюбюнде жибий айланнган Джерри атлы киштик балачыкъны эсине тюше болурму эди ол бир заманда байыгъып, жангылыкъланы жулдузу боллугъу? Не хазна. Ол кимден къалгъан ашха да ыразы эди. Аны бир халал италиялы юйюр кесине алгъанда уа, къууанчыны чеги жокъ эди.

Ол аны ючюн жанларын да аямазлыкъ юйюрге тюшгенди. Аны асыры сюйгенден, 85-чи жылында дуниясын алышхан иеси битеу жыйып тургъан ахчасын анга къойгъанды! Ол а алай аз тюйюлдю

30 минг евро. Бизни ахча бла тергегенде, 2,1 миллион сом.

Осуят къагъытда акъны юсюнде къара бла жазылып турады: бу ахча жаланда Джеррини керегине, ветеринаргъа къоратылыргъа боллукъду деп. Тиширыуну бирси туугъан-туудукълары уа кеси юлюшлерин алыр ючюн былай этерге борчлудула - киш¬тик ауруп, аны багъаргъа ол 30 минг евро жетмей къалса, ала кеслерине жетген накъут- налмасланы, алтынны, юй кереклени окъуна сатаргъа керекдиле.

Осуятда Джерри бла бирге жашагъан Спартак атлы киш¬тик да сагъынылады. Ол да аллыкъ эди кесини юлюшюн, алай, жарсыугъа, чомарт иесинден алгъа ауушханды.

Ол байлыкъгъа ие болургъа боллукъ туугъан-туудукъла артыкъ бек жарсымагъанча кёрюнедиле. «Джеррини ол жашындан да бек сюе эди,
 дейдиле ала. - Биз ёлгенни осуятына бойсунургъа керекбиз. Ол бизни диннге ийнаныргъа, ол жаратхан жашауну не тюрлюсюне да сый берирге юйретгенди». Бусагъатда

Джерриге къараргъа энчи адам алгъандыла. Энди киштик ырахат жашаугъа батылгъанды, кюннге эки кере сюйген ашы бла
- креветкала бла - сыйланады, юйден анга деп хар жерде салыннган жастыкълада солуйду. Болсада италиялы киштиклени арасында бек байларындан а тюйюлдю. 2011 жылда

Томмазо деген мыйыкълыгъа андан эсе кёп байлыкъ къойгъанды иеси - Римде бла Миланда фатарла, вилла, бир ненча гектар жер,эки банк счет. Барын да бир¬ге санасанг, анга къалгъан ырысхыны багъасы 10 милли¬он евро болады! Киштик кеси оноу эталмагъаны себепли, анга къараргъа энчи адам салгъандыла. Саумуду Том¬мазо, аны ахчасы не болду - бу затла бюгюн белгисиздиле.

Западда бизнесменлени, спортсменлени, белгили адамланы къайсысы бек бай болгъаныны тизмесин этерге бек сюедиле. Ала жаныуарланы да аладыла эсге. Ала¬ны къатларында италиялы Джерри орта даражагъа да жетмейди.

1-чи жер

Немисли овчарка Гюнтер I\/-ге байлыкъ адамдан угъай, кесини атасы Гюнтер III-ден къалгъанды. Анга уа 1991 жылда немисли графиня Кар-лотта Либерштайн 372 милли¬он доллар къойгъан эди.

Гюнтер Тосканада кесини уллу вилласында жашайды. Аны башы ачыкъ кабриолетде жюрютедиле. Жумушакъ тууар этни бла чабакъ жыйыны сюеди. Солуу заманын а Миамиде виллада ашырады. Алгъын анда, тогъуз жукълар отоуу, сегиз аякъ жолу болгъан юйде, жырчы Мадонна жашап тургъанды. Аны Гюнтерге деп 7,5 миллион долларгъа сатып алгъандыла. Ол байлыкъ итни ахчасы тап хайырланнганы бла байламлы ёседен ёсе барады.

2-чи жер

Белгили дизайнер Карл Лагерфельд Шупеттни киштигини счётунда 97 иллион доллар барды. Ол аланы кеси ишлеп мажаргъанды дерге боллукъду - киштик реклама алдырыугъа къатышады. Аны аты бла китап жазылгъанды, Инстаграмда да чыгъады. Анга жюз мингден артыкъ адам къол салгъанды.

3-чю жер

Тоби Раймс деген пудельни 92 миллион доллары барды. Ол аны юйюрюню байлыгъыды. 1931 жылда аны ата-бабасы Тобиге иеси иги кесек ахча къойгъан эди, къаллай бир болгъанын бюгюн киши эсинде тутмайды.

4-чю жер

Заирде Калду атлы маймулну австралиячы юйюр алып, Юг Африкагъа келтирген эдиле. Ол шимпанзе бюгюн 90 миллион долларны иесиди. Тиширыу, баш иесине къояргъа сюймей, байлыгъын маймулгъа осуят этгенди. Аны эри уа жюзюуден олимпиадалы чемпион Фрэнк О Нил эди.
 

5-чи жер

Блэки атлы киштикни иеси миллионер Бен Ри болгъанды. Ол ауушханда, киштикге 25 миллион доллар тюшгенди.

Италияны закону, осуят  этип, юй жаныуаргъа ырысхысын къойгъанны унамайды.  Алай  иеси ёлгенден сора, анга къараргъа не адам, не организация бла келишим этерге болады. Аны ючюн ала юлюшлерин аладыла.

Аллай жумуш этерге сюйген тюрлю-тюрлю конторла кёпдюле. Ахыр жыллада уа аланы саны ёсе барады. Бир сейири, асламысында жаныуарлагъа ырысхыларын тиширыула осуят этедиле.

Дауутланы Сафият хазырлагъанды.
Поделиться: