Башха къыралланы регионлары бла байламлыкъланы кючленедиле

ШОС-ха кирген къыралланы регионларыны келечилерини ючюнчю Форуму бу кюнледе Ташкентде ётгенди. Аны ишине Россейни, Къытайны, Индияны, Пакистанны, Къазахстанны, Къыргъызстанны эмда Таджикистанны келечилери къатышхандыла. Къабарты-Малкъардан а Форумгъа регионну Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев бла курортла эмда туризм министрни орунбасары Шауаланы Ислам видеоконференция халда къошулгъандыла.

Россейни делегациясыны башчысы, Челябинск областьны губернатору Алексей Текслер бу Форумну магъанасы уллу болгъанын чертгенди. Ол айтханыча, аны былтыргъы жыйылыуунда жюзден артыкъ бизнес тюбешиу болгъан эди. Регионланы транспорт-логистика жаны бла магъаналылыгъы да ёсе баргъанын белгилегенди ол: «Россейни регионларыны Персия богъазда, Къыбыла эмда Къыбыла-Кюнчыгъыш Азияда къыраллагъа, эм биринчиден Ираннга, андан ары уа Индиягъа бла Пакистаннга эмда аладан артха жюкле ташыгъанлагъа жол бериу жаны бла ахшы онглары бардыла».

Ол ШОС-ха кирген къыралланы регионларында битеу транспорт-логистика онгланы туура этген портал эмда аланы промышленность онгларына бла излемлерине кёз-къулакъ болгъан информациялы система къураргъа чакъыргъанды. Регионланы араларында тюзюнлей рейсле ачаргъа, бирикген туризм сфера да къураргъа кереклиси белгиленнгенди. Алай этилсе, экономика жаны бла байламлыкъла да кючленирикдиле.

Форумну чеклеринде эл мюлкде эмда туризм сферада байламлыкъланы айнытыугъа жораланнган тюбешиуледе аграр продукцияны жарашдырыуну, эл мюлкге инновациялы технологияланы сингдириуню, сагъынылгъан сферада бирге ишлеуню юсюнден сёлешиннгенди.

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, былтыр республика ШОС-ха кирген къыралла бла 17,2 миллион доллар багъасына сатыу-алыу этгенди. Тенглешдирип айтханда, ол буруннгу жылны кёрюмдюсюнден кёп къалмай оналты процентге асламды.

Сагъынылгъан кёрюмдюде 61 процентин экспорт алады, къалгъаны уа импортду. Тышына кёбюсюнде инструментле, темирледен этилген абериле, чагъыр эмда татлы суула, какао эмда андан этилген ашарыкъла, электрокюч машинала эмда оборудование жиберилгенди. Аладан а мамукъ, какао, бал туз эмда татлы ашарыкъла, сютден, крахмалдан, ундан, мирзеуледен жарашдырылгъан затла келтирилгендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: