Элледе спортну айнытыугъа – субсидия

Республиканы эллеринде эм гитче шахарларында мектепледе физкультура эм спорт бла кюреширча тынгылы онгла къураргъа субсидия берилгенди.

Спорт министерствода айтханларыча, 2022-2024 жыллада РФ-ни Правительствосуну оноууна кёре, 86,2 миллиард сом бёлюнюрюкдю. Финансирование «Билим бериу» миллет проектни чегинде «Хар сабийни жетишимлилиги» федерал проектге кёре этиледи.

Алай бла быйыл 13 школда 12 спорт зал жангыртыллыкъдыла, 4 плоскостной спорт мекям ишленирикдиле. 2023 жылда 11 мектепде 5 спорт залгъа бла 8 спорт мекямгъа ремонт этилликди. 2024 жылда да 11 учрежденияда 10 спорт майданнга къараллыкъды. Проектге кёре, алагъа ремонт этилгенинден тышында, спорт инвентарь да алынырыкъды. Алай бла юч жылны ичинде 35 школда спорт инфраструктура игилендирилликди.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: