Предпринимательлени жарсыуларын эсге алгъандыла

Прохладный шахар округну бизнес-инкубаторунда бу кюнледе тюбешиу ётгенди. Аны «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны республикада бёлюмю, Прохладна районну администрациясы бла бирге къурагъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну предпринимательствону информация-аналитика жаны бла жалчытхан бёлюмюню башчысы Фатимат Абазова, КъМР-ни Предпринимательствогъа себеплик этген арасыны келечиси Хадижа Абидова, муниципалитетни келечилери, бизнес бла кюрешгенле къатышхандыла.

Шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Вячеслав Архангельский къонакълагъа салам берип, быллай тюбешиуле ишчи жамауатны бла муниципалитетни арасында байламлыкъла къурау жаны бла къыйматлы болгъанларын чертгенди. Дагъыда магъаналы сорууланы сюзгенде, бизнес бла кюрешгенлени проблемаларын кетериу жолланы излегенде, сынам эмда хайырлы информация бла шагъырейленеме дегенде да магъаналыды, деп къошханды.

Фатимат Абазова бизнесге къырал не бла болушлукъ этгенини, Къабарты-Малкъар республикада къаллай грантла бла субсидияла болгъаныны юсюнден хапарлагъанды. Предпринимательлени регион кеси эмда къырал финансла эмда мюлк бла къалай онгдургъаны бла шагъырейлендиргенди. Андан сора да кеслери алларына иш къурагъанлагъа не бла себеплик этилгенин, жаш предпринимательлеге бла социал предприятиялагъа къаллай грантла берилгени да билдиргенди.

«Мени бизнесим» деген ара ол жаны бла не тюрлю жумушла тамамлагъанын а Хадижа Абидова туура этгенди. Жыйылгъанлагъа ол ведомствону ишини, анда хакъсыз берилген жумушланы юсюнден кёп информация бергенди. Айтханына кёре, анда жаланда консультацияла бериу бла чекленип къалмай, специалистлери бизнес-план жарашдырыргъа, энчи предприниматель деген эсепге пошлина тёлемей турургъа, компаниягъа хакъсыз реклама продукция жарашдырыргъа да боллукъдула.

Тюбешиу кёп къалмай юч сагъатны баргъанды. Ведомстволаны бла муниципалитетни келечилери предпринимательле бла ачыкъ ушакъ бардыргъандыла, аланы бар сорууларына толу жууапла бергендиле. Сагъынылгъан проблемаланы бла оюмланы да эсге алмай къоймагъандыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: