Спортчуларыбыз – алчыланы къауумунда

Бу кюнледе Чебоксарыде женгил атлетикадан Россейни чемпионаты бардырылгъанды, анда эки жерлешибиз жетишимли болгъандыла.

Бийикликге секириуде Олимпиаданы чемпионкасы Мария Ласицкене, хар замандача, «алтынны» ычхындырмагъанды. Ол, ючюнчю кереден 2 метрге секирип, спортну бу тюрлюсюнде эм кючлю болгъанын энтта бир кере кёргюзтгенди.

Белгили дискоболубуз Александр Добренький а, дискни 58,95 метрге атып, кюмюш майдалны алгъанды. 
Чемпионатда республиканы дагъыда бир келечиси Николай Орлов эришгенди. Копьёну атыуда ол тёртюнчю болгъанды.

Суратда: майдалы бла Александр Добренький.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: