Болушлугъун ёз жамауатыбызгъа тапдырыр муратлыды

Былтыр Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини багъыу иш бёлюмюн къызыл дипломгъа тауусхан студентлени арасында таулу къыз Мустафаланы Фарида да болгъанды. Ол ариу тау элибизде – Тёбен Чегемде туугъанды. Школну да мында айырмалы, алтын майдал бла бошагъанды.

Сабийликден окъуна аны башха усталыкъны сайлар акъылы жокъ эди. Кюн сайын атасы Муслимни, аны къарындашы Магометни ишлегенлерин кёре, бирде аланы биргелерине больницалагъа да бара, жашауун саулукъ сакълау бла байламлы этеригине ишексиз болгъанлай тургъанды. Нек дегенде аны дагъыда аслам жууугъу, эгечи-къарындашы да республикада медицинаны айныууна кеслерини эсленирча юлюшлерин къошханлай келедиле.

Эсгерте кетсек, атасы сагъынылгъан элни больницасыны баш врачы, хирург-стоматолог, жаякъсюек- бет хирург болуп да тургъанды. Бюгюнлюкде КъМКъУ-ну медицина факультетинде хирургиялы стоматологиядан дерсле береди. Ата къарындашы Магомет а Стоматология эмда жаякъ сюек-бет хирургияны институтуну директоруду, ол жаны бла кеси да белгили хирургду. Аллай профессионалланы къатында ёсе, къызчыкъ медицина ызны сайлагъаны да сейир болмаз.

Алай эсе да, жаш тёлюню тамблагъы кюннге атламларында, жашаугъа кёз къарамларында магъананы тутхан, алагъа кеслерини акъыл сёзлерин эшитдирген, ахшы жумушлагъа кёллендирген инсанла да тюбейдиле. Аллайладан бирине уа Фарида кесини аппасы Мустафаланы Шабазны санайды. Ол туудукъларын тёгерегине жыйып хапар айтыучусун, аланы уа, эс этип, заманында жаздыртып къояр акъылгъа келалмагъанларына жарсыйды. Гитчеликден кёп затха эс буралмагъанларын, бюгюнлюкде уа къартланы эсгертиулерини асламысын жашау кеси кёргюзте, ачыкълай да баргъанын белгилейди.

Школда окъугъан кезиуюнде уа ол класс башчысы Жазаланы Жулдуз Исхаковнаны (малкъар тил бла адабият), Байтуугъанланы Мусабий Ахматовични (математика), Дебейланы Мадина Алексеевнаны (немис тил) дерслерине бютюн жаратып баргъанды. Бу устазланы жангы материалны сабийлеге бере билгенлери бла бирге аны сюйдюргенлерин да чертеди. Сейир амалланы хайырлана, ишлерине жюреклери бла бериле, ёсюп келген тёлюню юйретиуге, окъутуугъа да энчи къыйын салгъанларына ыспас этеди. Къалай-алай десек да, окъуучу педагогну профессионал ышанларын терк эслеп къойгъаныны юсюнден да хапарлайды.

Огъарыда белгилегенибизча, мектепни айырмалы тауусханындан сора уа ол университетни медицина факультетине киргенди. Аны багъыу иш бёлюмюнде уа ол бу жаны бла таныулу преподавательле Мусукаланы Анжелика Батталовнаны (паталогиялы анатомия), Ачабайланы Айшат Борисовнаны (факультетли хирургия), Мызыланы Исмайыл Алимовични (факультетли хирургия) эмда бирсилени къолларында билим алгъанды. Аладан кёп затха юйреннген къыз устазларыны профессионал хазырлыкъларына, барысы да студентлеге ёз сабийлеринеча къайгъыргъанларына, окъуулулукъларына хурмет этеди. Аны бла бирге уа къыйын усталыкъны сайлагъан жаш тёлю бу жолдан ёнгелемез ючюн къайсы ишде да кесини энчиликлери, жашырынлыкълары болгъанына тюшюндюргенлерине, ангылатханларына жюрек ыразылыгъын да билдиреди. Нек дегенде, айхай да, бу факультетде билим алгъан, сайлауум да тюз эди деп, сокъуранмай къалгъан тынч болмагъанларын барыбыз да ангылайбыз.

Алай эсе да, дерслеге да жюрюй, Мустафаланы къызлары Магомет Шабазович башчылыкъ этген «Симед» клиниканы башламчылыгъы бла студентлеге бла врачлагъа деп бардырылгъан конференциялагъа, акциялагъа, мастер-класслагъа, халкъла аралы форумлагъа кесини  юлюшюн къоша, волонтёр болуп, быллай жумушланы къураугъа тири къатышып тургъанды.

Багъыу иш бёлюм бла бирге Фарида медицина факультетни мурдорунда клиникалы  психология ыз бла байламлы къошакъ халда экинчи бийик билим да алгъанды. Аны да ол къызыл дипломгъа тауусханын белгилерчады. Анга психология жаны бла литература не заманда да сейир болгъанын, аны себепли бери окъургъа кирип, аны юсю бла абаданла неда сабийле бла къалай сёлеширге, саусузланы къалай жапсарыргъа тийишлисине тюшюннгенин айтады. Быллай ышанла врачлада кёп жыллыкъ сынамдан сора тохташыргъа боллукъларын да ангылатады.

Дагъыда бир затны белгилерге тийишлиди – былтыр медицина факультетни мурдорунда анестезиология-реаниматология жаны бла ординатураны ачылгъанын. Сёзсюз, ол шарт кёплени къууандыргъанды эмда бу ызда билимлерин ёсдюрюрге сюйгенлеге ахшы жумуш болгъанды.

Ишни юсю бла врачла бла тюбеше, медикле кеслери ичлеринде анестезиология-реаниматологиягъа «саулукъ сакълауну эм бийик пилотажы» деп айтханларын эшите-эшите турургъа тюшеди. Аны ючюн а алыкъа уллу сынамы болмагъан къызчыкъ бу ызны кёлю бла сайлап, шёндю ординатурада окъуй тургъанына уа, айхай да, хурмет этеригинг келеди.

Къыйын, къоркъуулу да болгъанын жашырмай эсе да, Фарида бу жолну кеси жаратып баргъанын айтады. Аны уа барыбыз да ангылайбыз – медицинада ол неда бу айтханнга кёре болмазлыгъын. Адам жаланда кесини жюрек излемине тынгыларгъа тийишлиди. Бютюнда саусузгъа наркозну берлик врачны жолун сайлагъан. Къыз да кеси къолу бла хар нени иш юсюнде кёре башлагъанлы усталыгъыны магъанасына бютюн тюшюннгенди.

Былайда дагъыда бир затны белгилемей болмайбыз. Таулу къыз белгили доктор Инна Саладиновна Абазованы къолунда юйренеди. Ол РКБ-ны анестезиология-реаниматология бёлюмюню таматасыды. Аны адамлыкъ, профессионал ышанларын студентлени, ординатурада окъугъанланы асламысы белгилегенлерин эшите турабыз. Аны себепли бизни бюгюнннгю ушакъ нёгерибиз да, аллайладан юлгю ала, профессионал даражагъа жетишип, атын айтдыргъан врач болуруна ышанабыз. Бютюнда бег а ол бу ызны сайлагъан къадарында барыбыз да хурметлеген, таныулу реаниматолог-анестезиолог, Россейни реаниматологларыны-анестезиологларыны ассоциациясыны келечиси, КъМР-ни сыйлы врачы Геккиланы Жаннет Сапаровнаны, дагъыда бу бёлюмде белгили доктор Мызыланы Зари Данияловнаны, бирсилени да жоллары бла барыр, ала тохташдыргъан тёрелеге кертичи болгъаны бла бирге медицинаны бу жанын айнытыугъа кесини юлюшюн да къошар деп ийнанабыз.

Ординатураны тауусханындан сора уа Фариданы, бир ненча жылны сынам алып, билимин андан ары ёсдюрюр мураты барды. Окъугъан къайда этсе да, ишлерге уа мында сюеди, болушлугъун ёз жамауатыбызгъа берир акъылдады.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: