Министр бла тюзюнлей эфир бардырыллыкъды

КъМР-ни Регионнга оноу этген арасы (ЦУР) «Магъаналы соруула» деген рубрикада ишин тохтатмагъанлай бардырады. Аны чеклеринде министерстволаны, ведомстволаны оноучулары, республиканы районларыны жер-жерли администрацияларыны башчылары инсанладан келген соруулагъа жууапла бериучюдюле.

Бюгюн сагъынылгъан арада КъМР-ни урунуу эмда социал жаны бла министри Асанланы Алим боллукъду. Тюзюнлей эфир 4 августда 11 сагъатда КъМР-ни Правительствосуну официал сообществосуну «ВКонтакте» эм «Telegram» каналларында бардырыллыкъды.

Республикада жашагъанла министр бла тюзюнлей эфирде сёлеширге боллукъдула эм анга сюйген сорууларын берирге онглары барды.  

Эсигизге салайыкъ, КъМР-ни Регионнга оноу этген арасы толтуруучу власть органланы бла Къабарты-Малкъарда жашагъанланы араларында байламлыкъ жюрютюу ишни кюн сайын тохтамай бардырады.

Бизни корр.

Поделиться: