Къайнар жау жанып тебиресе не этерге керекди?

Исси тауада къызгъан жау жанып тебиресе, кёзню къагъып ачхынчы ол олсагъат юйге от салыргъа боллукъду. Алай нек болуучусун, андан сакъланырча не этерге кереклисин КъМР-ни от тюшюуге къажау–къутхарыу службасыны Нальчик шахар округда профилактика жаны бла бёлюмюнден билдиргендиле.

Жау къабынырча ол бек къызаргъа керекди. Алай ары дери уа ол, биринчиден, къайнап башлайды, ызы бла тютюн этеди, андан сора уа жанып тебирейди. Чёплеу эмда битим жауланы асламысы 232 градусда тютюн этедиле. Ич жау а - 191 градусда окъуна башлайды.

Жаннган жауну суу бла ёчюлтюрге жарамайды. Нек? Суу андан эсе ауурду. Аны ючюн жау башына чыгъады, суу а тауаны тюбюне кетип олсагъат къайнап, аны тёгерекге чачып башлайды. Алай эсе уа, не мадар этерге боллукъду?

Биринчиден, аллай амал бар эсе, терк окъуна газ плитаны ёчюлтюрге керекди! Ызы бла къолкъапла кийип, тауаны башын абери бла (мияла болмагъан зат бла) жабаргъа. Хауа барыу тохтаса, от терк ёчюллюкдю. Ол уллу жанмай эсе, аны сода къуюп тыяргъа да боллукъду.

Эсигизде болсун! Исси тауагъа къайда да къолугъуз бла тиймегиз! Жаннган жау юсюгюзге, тёгерекге да чачылыргъа боллукъду. Айтханыбызча суу бла ёчюлтюрге, юсюне быстыр атаргъа да кюрешмегиз. Отда тургъан абериге бек сакъ болугъуз, юсюнде сюелгенлей туругъуз. Ашны уа къалын, тынгылы темир орунлада хазырларгъа кюрешигиз. Жауну иссилигине кёз-къулакъ болуп турурча термометр сатып алыгъыз.

Алай аш юйге от тюшсе, адамланы тышына терк чыгъарыгъыз эм ызы бла 01, 101 неда 112 номерледен бирине сёлешип, от ёчюлтюучюлени чакъырыгъыз.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: