Кюн сайын къыйнагъан аурууланы унутурукъ амалла

Жыл санлары келген адамланы асламысы ишемия, гипертония, стенокардия, аритмия, жукъусузлукъ, мигрень, солуу жетишмей, астма эм башха ауруладан къыйналадыла. Сагъынылгъан ауруула бла байламлы Нефрология илму араны профессору, медицина илмуланы доктору Марина Максимова шёндюгю болумлада не этерге боллугъун ангылатады.

Жыл саныгъызгъа да къарамай, къан басымыгъыз уллу эм терк-терк кётюрюле эсе, стенокардия эм аритмия аурууларыгъыз къозгъалып къыйнай эселе, белигиз эм жиклеригиз ауруй эселе, таблеткаланы аслам  иче эсегиз да, мен айтхан затладан сора сизни саулугъугъуз иги да мажалгъа айланыргъа керекди, сиз врачланы бла дарманланы да азыракъ излериксиз, деп ийнанама.

Он жылла бла битеу къыралгъа белгили Илму арада жыйылгъан сынауланы эсге алсагъыз, мында ишлеген алимлени, врачланы айтханларына тынгыласагъыз, саулугъугъуз иги жанына къаллай бир тюрленнгенин эслериксиз.

Къанны басымын азайтыр ючюн, ичилген таблеткала адамны жашау болжалын нек къысхартханын, аладан эсе валериананы настойкасы эм корвалол тамычыла иги багъа таблеткаладан эсе мажал нек болгъанларын да ангыларыкъсыз.

Жылла бла кеслерине терапевтлеге эм кардиологлагъа бакъдырып тургъан миллионла бла адамла китаплада айтылгъан затланы этгенден сора гипертоника криз, астмадан, стенокардиядан эм аритмиядан онгсуз болуу, солууну къыйнау, 2-чи даражалы диабет не болгъанларын энди билмейдиле. Ала энди фарм препаратланы хайырланмайдыла, инсультну эм миокардны инфарктындан чыкъгъан палахладан къутулгъандыла.

Ол тюрлю ишни жашырынлыкъларын билген да къыйын тюйюлдю: саусузла кеслерини аурууларыны баш сылтауларын билгендиле эм аланы болжалындан оздурмай кетергендиле.

Эски (хронический) аурууланы асламысыны чыгъыуларыны сылтаулары (этнология) медицинагъа белгили болмагъанларын да алай кёп адам билмейди. Медикле саусузлагъа тийишлисича болушлукъ эталмайдыла, нек дегенде ала аурууланы асламысын сынтылыракъ этедиле, къан басымны больницада жатханлада бир кесекге чёкдюредиле.

Дарманланы аслам халда хайырланыу хата да бередиле адамлагъа. Ала мыйыны къанын азайтадыла, клеткаланы ёлюулерин терклендиредиле. Бир-бир дарманла уа (энап, престариум, диротон) инсультну, инфарктны кеслери окъуна къозгъаргъа боллукъдула.

Саусузланы къан басымларын тёрели мардагъа дери (120/80) тюшюрюрге кюрешсек, больницалада жатханланы бир къауумларында къан басымны аллай азайтыу мыйысында инсультну чыгъарыргъа боллукъду - терапия оздурулуп бардырылса.  

Болсада врачла адамны жашауун сакълар ючюн, алыкъа таблеткаладан башха зат табалмайдыла. Саулугъ а осалдан-осал бола барады, сора не амал барды анга.

Белгили физиолог, профессор Николай Агаджанянны башчылыгъында бир жыйырма жыл мындан алгъа Самарада физиологланы эм инженерлени къаууму башда сагъынылгъан аурууланы багъыуда быллай жетишимлени болдургъандыла.

Эски (хронический) аурууланы асламысыны чыгъыуларыны баш сылтауу - нерва системаны къозгъалыууду. Ол заманда битеу санлада къан тамырчыкъла къысылып, къан жюрюмей башлайды. Аны бла байламлы алимле аламат капнометр жарашдырылгъанды. Аны болушлугъу бла саусуз юйде къан жюрюген тамырларына диагностика этерге боллукъду.

Бир баш процедураны болушлугъу бла юй болумлада аурууну сылтауларын бир ненча ай алгъа билирге онг берген амал жарашдырылгъанды, алай бла уа мыйыда, жюрекде, бауурда, жикледе, бутлада-аякълада къанны тап жюрюрча этерге боллукъду.

Самарада ишлеген алимлени ол ишлерини юслеринден илму китапчыкъда айтылады - «Къыйын болумладан чыгъыу. Медицинаны жангылычларын физиология тюзетеди». Анда сагъынылгъан жангылыкълагъа жораланып медицина жаны бла халкъла аралы журналлада окъуна материалла басмаланнгандыла.

Бизни корр.

Поделиться: