«Олимпге жол» - алчыланы санында

Москвада ауур атлетикадан «Олимпге жол» деген аты бла даражалы битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анга Россейни субъектлеринден аслам жаш бла къыз къатышханды. 17 жыллары толмагъан спортчуланы араларында Къабарты-Малкъарны гёжефлери жетишимли болгъандыла.                              

Жашлада алтын майдалны Ислам Шергиев (102кг.) къытханды. Къызлада биринчи жерлеге Алана Скрипко (64кг.) бла Адалина Бженикова (71кг.) чыкъгъандыла,  Алина Малухова (64кг.) экинчи болгъанды. Синклерни системасына кёре да эм кючлюлеге Ислам бла Алана саналгъандыла, Алинагъа ючюнчю жер берилгенди. Атлетлени тренерле Михаил Шикемов бла Муаед Шаов юйретедиле.

Суратда: Муаед Шаов  Алина Малухова эм Адалина Бженикова бла.

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: