Эссизлик бла хайырланып, ахча къоллу болгъанды

Банк картадан ахчаны урлагъан жууапха тартылгъанды. Элбрус районну прокуроруну болушлукъчусу Малкъондуланы Мурат инсаннга ачылгъан терслеу  ишни къабыл кёргенди. Элбрусчу  эр киши РФ-ни УК-сыны 158-чи статьясыны 3-чю кесегини «г» пунктуна аманлыкъ этгенине ишеклик барды. Башхача айтханда, ол биреуню  мюлкюн урлап, алай бла аны къолайлыгъына уллу заран салгъанына ишеклик барды.

Терсленнген былтыр сентябрьде телефонуна сим-карта сатып алгъанды. Анда уа тырныауузчуну банк-картасыны номери сакъланып  эди. Аны бла хайырланып, бузукъчу андан 8 минг сомну урлагъанды.

Сюд терслеучюню шартларын тюзге санап, ишеклини эркинлигин 1 жылгъа бла 6 айгъа сыйырыргъа деген оноуну чыгъаргъанды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: