Жюрек халаллыгъындан юлюш эте

Зоя  Бызынгыда кёп жылланы жашагъанлыкъгъа,  таулада танг атханны бла кюн батханны ариулугъуна къарап тоялмагъанды. Къыргъызстанны узакъ Рыбачье шахарчыгъында туугъан къыргъызлы  къызны таулу жашха барып, Бызынгыгъа келип, жашау этерикди деп, эслеп эсинде да жокъ эди. Ол  заманда анга сабийлеринги, туудукъларынгы да ма  анда ёсдюрлюксе, аланы къууанчларын да ма анда этериксе деселе, ол анга ийнанырыкъ да тюйюл эди. Болсада къадар жашаугъа  кесини  тюзетиулерин кийире барады. Ма алай  бла  Аттоланы Зоя Абдразоковна Бызынгы элсиз, аны  огъурлу  эмда  аламат  адамларысыз жашаялмазлыгъын эртте ангылагъан эди. Нек дегенде, кёп жылланы ичинде аны бушууу, къууанчы да ол адамла бла бирге болгъандыла.

Малкъар халкъны  къаллай болгъанын Зоя  бла аны атасы, анасы таулула Къыргъызстанда кёчгюнчюлюкде тургъан жылларында билгендиле. Бу адамланы иш кёллюлюкдерине, туугъан жерлерин къалай сюйгенлерине, анга кертичи болгъанлай къалгъанларына ала хар заманда да сейир этгендиле. Ол шартлары ючюн уллу  намыс -сый да бергендиле.

Мен хапарын айтхан тиширыу кесини урунуу жолун оналты жылында башлагъанды. Къыргъызстанны Исси-Кёл районунда эл Советни секретары болгъан кезиуде танышханды  мени ана къарындашым Аттоланы Алийни жашы  Анатолий бла.  Ол кёчгюнчюлюк жыллада районну Пристань деген жеринде орта школуну  директору эди. Зояны кёргенлей окъуна жаратханды. Ала бир ауукъ заманны  къайда иш бла, къайда башха жумуш бла тюбеше-тюбеше тургъандыла. Бир бёлек замандан а бир юйюр къураргъа таукел болгъандыла.

 Зояны атасы бла анасы, халкъда намыслары  жюрюген адамла, таулу миллетни,  хатасы болмай тургъанлай, къыйын болумгъа тюшгенин  толусунлай ангылагъандыла, жаш  адамланы сайлауларына угъай демегендиле. Алай бла 1949 жылны апрель айында Зоя бла Анатолий бир юйюр къурайдыла.

 Ала, кёпле сукъланырча, насыплы жашау этип башлайдыла. Зоя  ишлеген жеринден кетип, кесини къарыуун, фахмусун да производствону башха участкасында кёргюзте ишлей келгенди.

Малкъарлыла  кёчгюнчюлюкден туугъан жерлерине къайтханларында, Аттоланы юйюрлери Къашхатау элде тохтайды. Жангы жерде юйюрсюннгенден сора 1958 жылда Зоя Абдразоковна Совет районну хазырлаучу базасында урунуп башлайды. Андан сора  районда Мечиланы Кязим атлы ара китапханада  ишлейди, ызы бла уа Совет райисполкомну культура бёлюмюне инспектор болады.

 Артда ала Бызынгыгъа кёчгенде, Зояны андагъы маданият  клубуна таматагъа саладыла. Акъылына кёп тюрлю жангы  ниетле келип, алай башлайды ол ишин. Аны бу ишде жетишимлери уа 76-80-чы жыллада Бызынгы элни художестволу самодеятельный коллективини район эмда республикалы эришиуледе алчы жерлени ала келгени шагъатлыкъ этеди.

Юйюр жашауну  ауурлугъу да боюнунда болгъанлай, онеки сабийни да ёсдюре, Зоя Абдразоковна Бызынгы элни Маданият клубуна он жылдан артыкъ заманны таматалыкъ этгенди.

Зояны бла Анатолийни онеки сабийлери тюз ниетлиле, намыс-адетни билгенле болуп ёсгендиле. Аланы хар бири да  энчи, бийик билим алып, бирер жерде уруннгандыла эмда урунадыла. Юйюрде  устазла, инженерле, экономистле да бардыла. Аталары бла аналары алагъа ахыр кюнлерине дери да  ариу тиллиликлери, къаллай ишден да артха турмаулукълары бла да юлгю болгъандыла. Бюгюнлюкде  Зоя, Анатолий да дунияларын алышханлыкъгъа, къызлары, жашлары, аладан туугъанла,  энди уа туудукъладан  туугъанла да  жетгендиле,  абадан тёлюге  бир заманда да  айып салдырмагъандыла.

Холаланы Марзият.
Поделиться: