«Бизни Ата журтубузгъа сюймеклик, адамлагъа къайгъырыулукъ бирикдиредиле»

«Единая Россия» бла «Донецк Республика» къымылдау бирге ишлерге келишгендиле. Ол жаны бла документге  къол  партияны генеральный советини секретары  Андрей Турчак бла ДНР-ни башчысы Денис Пушилин салгъандыла. Аны юсюнден бизге партияны регион бёлюмюню пресс-службасындан бидиргендиле.

Къуралгъанлы бери озгъан сегиз жылны ичинде «Донецк Республика» къымылдау халкъда хурмет тапханын, ол  туугъан журтларына къайгъыргъан 200 адамны бирикдиргенин белгилегенди  Андрей Турчак.

- Сиз Донбассны халкъыны сейирлерин къоруулайсыз. Ахшы ишлеригиз, башламчылыкъларыгъыз кенг белгилидиле. Энчи аскер операцияны кезиуюнде  эркин этилген жерледе ДНР-ни башчысыны приёмныйлери къуралгъандыла. Ала уа адамлагъа гуманитар болушлукъ аралагъа бурулгъанлары  бла бирге, алада социал, жашау халла жаны бла эм юридический себеплик этиледи.   Бек магъаналысы уа власть органла жамауатны къайгъылары бла кеслерин къоймагъанларын ангыларгъа онг бергендиле,-дегенди ол.

Андрей Турчак партияны бла къымылдауну борчлары, муратлары бир болгъанларын да белгилегенди. «Единая Россия» энчи операцияны биринчи кюнлеринден    Донбассха 12 минг тонна  болушлукъ ийгенди. Бюгюнлюкде 31 себеплик ара ачылгъанды. Бизни врачла Донбассда коллегаларына  мамыр адамланы эмда аскерчилени жашауларын сакъларгъа,  саулукъларына багъаргъа себеплик этедиле.   Донецкде, Мариупольда, башха жерледе бизни волонтёрла ишлейдиле. «Республиканы оноучулары, Халкъ совет, депутатла бла бирге законланы келишдириу бла кюрешебиз, ала экономика, социал жашау ишлеп башларларына бурулупдула»,-деп къошханды  ол.

Битеу башланнган жумушла мындан ары да жашауда бардырыллыкъларын чертгенди Андрей Турчак. Ол Россей бла Донбасс ёмюрлени ахырына дери бирге боллукъларын да айтханды. Ызы бла ол Мариупольну алты инсанын «Единая Россияны» тизгинлерине алып, билетлерин бергенди.

Денис Пушилин а республиканы халкъы Россей бла бирге болургъа сюйгенин чертгенди. «Бюгюнча къыйын заманда «Единая Россия» бла бирге болгъаныбыз артыкъда магъаналыды. Бизни Ата журтубузгъа сюймеклик, адамлагъа къайгъырыулукъ бирикдиредиле. Халкъ ючюн жарсыгъаныбыз политика магъаналы оноулада, жашауда бардырылгъан ишледе кёрюнедиле. «Единая Россия» бла бирге башлагъан жумушла андан ары да толтуруллукъдула»,-дегенди ол эмда этилген болушлукъ ючюн ыразылыгъын айтханды.

«Единая Россияны» КъМР-де регион бёлюмюню секретары республиканы Башчысы  Казбек Коков  алгъаракълада Донецкде ишчи жумуш бла болгъан эди. Ол кезиуде Донбассны бла Къабарты-Малкъарны араларында шуёх байламлыкъланы тарыхы терен болгъанын белгилеген эди.

 - Бизни аталарыбыз, аппаларыбыз Ата журтубузну эркинлиги ючюн къанларын бирге тёкгендиле. Бюгюн бизни кёз аллыбызда бола тургъан  ишле уа Президентни туугъан журтубузну, Донбассны халкъын сакълау, Украинаны сауутладан эркин этиу жаны бла оноууну тюзлюгюне шагъатлыкъ этедиле. Бир кесек окъуна кечигип башлансала эдиле ала, мамыр адамланы арасында кёпле ачырыкъларына къоркъуу уллуду. Донбасс бла мындан ары байламлыкъда ишлерикбиз, къарындаш халкъгъа болушлукъну андан ары этгенлей турлукъбуз»,-деген эди ол кезиуде Казбек  Коков.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: