Бал чибинлени ууландырмазча

Бал чибинлени ууландырмазча

Сабанлада пестицидле жайгъан кезиуде ол тийреледе учуп айланнган бал чибинле ууланып къырылыргъа боллукъдула. Бу жаны бла бек уллу къоркъуу барды, дейдиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда эмда аллай ишлени башлардан алгъа бал батманла тутханлагъа билдирирге чакъырадыла.

Аны эм азындан юч кюн алгъа этерге тийишлиди. Бал чибинчилик бла кюрешгенледен сора да, билдириуню жууукъда эллеге да жибередиле. Ол ишни СМИ бла неда интернет бла этерге боллукъду.

Пестицидле жайыугъа жууаплыла сабанланы чеклеринде аны юсюнден узакъдан окъуна шарт кёрюннген белгиле орнатыргъа борчлудула. Алада уа къоркъуусузлукъну жорукъларын эмда ол тийрелеге къоркъмай къачан чыгъаргъа боллугъун жазаргъа керекди. Болжалы жетсе, белгилени кетередиле.

Мал ашланы хазырлау барады

Кюнню халы себеплик этип тебирегени бла мал ашланы хазырлау да башланнганды. Аны къой, бир-бир жерледе кырдык иги ёсюп, аны экинчи кере окъуна чаладыла. Мирзеу жыйылгъан сабанлада уа саламны жарашдырадыла. Сенажгъа асламысында къудору маталлы битимлени жаратадыла. Эл мюлк министерстводан билдиргенлерине кёре, бу кюнлеге мюлклени бары да 150 минг тонна чакълы мал аш хазырлагъандыла.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: