Майдалла да къыта, субайлыкълары бла да юлгю кёргюзте

Спортну къайсы тюрлюсю да адамдан къарыу, заман, итиниулюк излейди. Ол анга берилгенлени уллу жетишимле, белгилилик бла саугъалайды, алай аны бла бирге уа чып тюшюу бла да къоркъуулуду. Алай андан сагъаймагъан, ётгюрлюклери, жигитликлери бла республикабызгъа махтау келтирген къызларыбыз а, айхайда, бардыла. Ала кёп эришиуледе майдалла къытханларындан тышында, субайдыла, адет-тёрени биледиле, бийик усталыкъ билим алып, миллетибизге жарайдыла. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирейик.

Гуппойланы Алина дзюдодан бла самбодан округ эришиуледе биринчи жерлеге чыкъгъанлай турады, къырал даражалы турнирледе майдалсыз хазна къалмайды, школда, университетде окъугъан кезиулеринде аланы  волейболдан командаларыны капитаны болгъанды. Владикавказда Север Осетия-Аланияны дзюдодан ачыкъ чемпионатында, тёрт сермешинден ючюсюн болжалдан алгъа хорлам бла бошап, ючюнчю жерни алгъанды. Ингушетияда СКФО-ну дзюдодан чемпионатында, декабрьни биринчи жарымында уа Нальчикде самбодан округ даражалы эришиуде хорлагъанды. Сумодан бардырылгъан биринчи чемпионатда да алтын майдалны къытханды.

 

 

 

Аппайланы Залина да эм ахшы дзюдочуларыбызны санындады. «Динамо» спорт обществону, республика, округ эришиуледе биринчи жерлеге дайым чыкъгъанлай тургъанды. Дзюдо бла 9-чу классда окъугъанында кюрешип башлагъанды. Айтырча уллу хорламла юч жыл жарау этгенден сора болгъандыла – 2012 жылда Россейни чемпионатында биринчи жерни алгъанды, сора къыралны жыйымдыкъ командасыны санында Европаны кубогунда доммакъ майдалны къытханды. Залина шуёхлукъну, адамлыкъны багъаларгъа чакъырады. Эришген заманында окъуна къаршчы спортчугъа чып тюшюрмезге, ачытмазгъа кюрешеди. Гитче заманындан бери да врач болургъа сюйгенди, Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетин тауусханды.

 

 

 

Гузеланы Зурият да алгъа дзюдода жетишимлери бла белгили болгъанды. Биринчи спорт бла жети жылында кюрешип башлагъанды, ол заманда аны спорт гимнастикадан секциягъа берген эдиле. Биринчи эришиуюне – республиканы биринчилигине - жарау этип башлагъанлай жарым жылдан сора къатышхан эди. Анда Зурият «алтынны» алгъанды. Аны ызындан Грозныйде СКФО-ну чемпионатында экинчи болгъанды. Кёп заманны спорт бла кюрешмей туруп, къайтханлай а, самбодан  Россейни чемпионатына айырыу эришиуде биринчи болгъанды, спортну устасына кандидатды, бюгюнлюкде юйюр къурап, жашчыкъ ёсдюреди.

 

Лейля Шевцова женгил атлетиканы сайлагъанды. Ол Тюменланы Жансуратны бла Виктор Шевцовну юйюрлеринде 2006 жылны биринчи мартында туугъанды. Бусагъатда ол Бабугентни орта мектебинде тогъузунчу классында окъуй турады. Спортха фахмусу уа аммасындан Бёзюланы Татьянадан келеди, ол кеси заманында кючлю атлетчиге саналгъанды, республикада чемпион атны да алгъанды.

        

 

 

 

 

Отарланы Надира армрестлингден Россейни спортуну устасыды, архитекторду. Къыралны биринчилигинде хорлагъанындан сора Надира Бухарестде Европаны биринчилигинде да «алтынны» алады. Алай бла таулу къызгъа дунияны чемпионатына жол ачылады. Ол Болгарияны Благоевград шахарында ётген эди, 68 къыралдан эм кючлю спортчула къатышхандыла. Жаш спортчу онг, сол къоллары бла да аны бла сынашханланы барысын да хорлагъанды. Ызы бла дунияны Венгрияда Будапешт шахарда да болгъан кезиулю чемпионатында да битеу тюбешиулерин хорлам бла бошагъанды. Надира ЮФО-ну, «Халкъланы шуёхлулукълары» турнирни – экишер кере, дунияны тёрт кере чемпионуду. Башха-башха жыллада ол Волгоград областьны, Къабарты-Малкъарны, Москваны да эм иги спортчусуна саналып тургъанды.

  

 

 

Къойчуланы Джамиляны да, аз заманны жарау эте, тренерине, жууукъ-тенглерине да хорлаяллыгъын, фахмусу болгъанын кёргюзталгъанды. Юйюрюнде Джамиля музыка бла кюреширин сюйюп, музыка школгъа бередиле. Анда окъуудан юйге бара, ол, спорт залгъа къайтып, анда эшикни кирит этилген тешикчигинден сабийле таэквондо бла кюрешгенлерине къарай тургъанды. Аланы ариу акъ кимонолода приёмланы этгенлерине сукъланнганды, бу итиниулюгю жюрегине тынчлыкъ бермегенди. Ата-анасындан эркинлик алгъандан сора, аллай бир термилген жараууна баргъанды, жетишимле да кеслерин сакълатмагъандыла - Пятигорскда ЮФО-ну чемпионатында кюмюш майдалны къытханды, Майкопда Россейни жаш тёлю спартакиадасында ючюнчю жерге чыкъгъанды, энчи иели школланы араларында бардырылгъан турнирде «алтынны» алгъанды.

 

Женгил атлетикада дагъыда бир  къызыбыз – Чочайланы Амина атын айтдыргъанды. Ол Россейни 20 жыллары толмагъан спортчуланы араларында бардырылгъан биринчилигинде алтын майдалны къытханды. 200 метрге эм 2000 метрге чырмауланы юслери бла чабыуда 500 башха атлетден аны озгъан чыкъмагъанды.  Амина 2002 жылны 31 майында Москвада туугъанды, 2014 жылда къарындашла Знаменскийлени атын жюрютген спорт школгъа  женгил атлетикадан секциягъа жюрюп башлагъанды, аны тренер Виктор Бирюков юйретгенди. Жараууну биринчи кюнлеринден окъуна хорламгъа итиниулюгю бла энчи болгъанды. Аны ючюн къадалып кюрешгени уа кёп жетишимлеге келтиргенди – 18 жылында Амина Россейни спортуну устасыды.

 

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: