МЧС-ни волейболчулары эм кючлюлени санында

Къарачай-Черкесде МЧС-ни СКФО-да Баш управлениясыны командаларыны араларында эришиуле бардырылгъандыла. Ала Россейде От тюшюуге къажау къырал надзор къуралгъанлы 95 жыл толгъанына аталгъандыла, деп билдиредиле ведомствону регионда бёлюмюню пресс-службасындан. 
Эришиуде командала барысы да бир бирлери бла ойнагъандыла. Спортчула хорламгъа итиниулюклерин, ахшы хазырланнганларын кёргюзтгендиле, хар тюбешиу да эсде къалырча болгъанды. Эсеплеге кёре республикабызны къаууму ючюнчю жерни алгъанды, анга Мисирланы Ибрагим, Рустам Шомахов, Азамат Шоров, Башийланы Тахир, Изнаур Фиапшев, Инал Бавуков эм башхала киргендиле. Эм иги чабыуул этиучюге Казбек Шампаров саналгъанды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: