Чемпионланы къауумунда

Черкесскде эр кишилени бла тиширыуланы араларында шахматладан СКФО-ну чемпионаты бардырылгъанды. Анга округну регионларындан 109 спортчу къатышханды, бизни республиканы келечилери 19 болгъандыла.

Алай бла Къабарты-Малкъардан чемпионла деген атны Александр Козак бла Фатима Шахмурзова къоруулагъандыла. Къошакъ къауумлада ветеранланы араларында Чамал Гедгафов хорлагъанды, Шауаланы Ануар ючюнчю болгъанды. Жаш адамланы араларында «доммакъны» - Давид Елканов, къызчыкълада уа – «кюмюшню» Малика Кабардикова къытхандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: