«Жашил компания» ток бла жалчытылыннганды

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде анга 4,5 мегаватт ток бериледи.

«Зеленая компания» республиканы районларында юч минг гектардан аслам жерде  жемишле бла тахта кёгетле ёсдюреди эм  консервала  жарашдырады. Энди къошакъ халда ток берилгенини хайырындан тирлик сакъланырча комплекс эм  насос станция да ишленирикдиле.   

- Бизни продукциягъа  сурам  ёсе барыр ючюн жемишлени бла тахта кёгетлени качествосун игилендирирге итинебиз. Ол санда болгъан  оборудованиябызны  жангыртыргъа эм инвестиция проектлени хайыры бла  районлада  бийик технологиялы агропредприятияла къурар муратлыбыз.  Электрокюч тийишли халда  берилмесе  ол ишлени тынгылы тамамлар онг жокъду. Болсада энергетикле, проектлени республикагъа да магъаналылыгъын ангылап,  не заманда да бизни  жумушубузну тамамларгъа угъай демейдиле,- дейди предприятияны таматасыны орунбасары  Лев Темирканов.

Бизни корр.
Поделиться: