КъМР-ни Башчысы наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуун бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Наркотиклеге къажау республикалы комиссияны жыйылыуун бардыргъанды. Жыйылыуны ишине КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Дмитрий Васильченко, республиканы министерстволарыны оноучулары, район муниципалитетлени башчылары, надзор, право сакълаучу эм кюч структураланы таматалары къатышхандыла.

Казбек Коков кюндюз 12 сагъат 15 минутда жыйылыуну тыйып, анга келгенле  бла бирге 1941 жылда 22-чи июньда Уллу Ата журт уруш башланнганы бла байламы битеуроссей бир минут шош туруугъа къатышхандыла.

Эсигизге салайыкъ, 2020 жылда РФ-ни Президенти Владимир Путин бир такъыйкъаны ичинде битеуроссей шош турууну юсюнден указгъа къол салгъан эди.  Анга битеу россейлиле къатышадыла, ол кезиуню ичинде хар зат да тохтайды, о санда радио эм телевиденияда.

 Наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыууну кезиуюнде жаш тёлюню  наркоманиядан тыйыуну юсюнден соруула сюзюлгендиле. Информация технологияланы хайырланып аманлыкъчы ишле кёпден кёп бола баргъаны айтылгъанды, ол санда интернет-тюкенле, «электрон бохчала», наркотиклеге саналгъан затланы къолдан-къолгъа бермей, башха амалла бла да жайгъанларын  чертгендиле.

 Республиканы оноучусу наркотиклеге къажау аманлыкъчы ишлени ачыкъланнганлары кёп болгъанын белгилегенди, аны бла бирге ол наркотикле ичген эм жайгъан жерлени ачыкълауда оператив, излеу  эм профилактика ишлени игилендирирге буюргъанды.  

КъМР-де ич ишле министр Василий Павловну билдириуюне кёре, озгъан жылда наркотиклени эм адамны башын хайран этген таблеткаланы республикагъа келтирилген 27 жол ачыкъланнганды эм жабылгъанды.

Наркотикле  ташыучула  ишлерин регионла аралы халда бардыргъанлары себепли, аланы ачыкълагъан къыйындан къыйын бола барады.

 Жыйылыуда наркотиклени ичгенлени эм башларын хайран этген таблеткаланы хайырланнганланы реабилитациялауну  эм аланы жашау халгъа къайтарыуну сорууларына къарагъандыла.  Андан сора да волонтер биригиуле бардыргъан профилактика ишни кёрюмдюлерин сюзгендиле.  Чыгъарылгъан итоглагъа кёре, проект къабыл этилгенди эм тийишли буюрула берилгендиле.

Жыйылыуда сюзюлген соруула бла Нальчик шахарны администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов, КъМР-ни билим бериу эм илму минитри  Анзор Езаов, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов эм Бахсан шахарны администарциясыны таматасы Хачим Мамхегов сёлешгендиле, деп билдиреди КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

 

 

 

Поделиться: