Жангы окъуу жылгъа чырмау чыкъмазча

Кёп болмай КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов эм Бахсан муниципал районну администрациясыны башчысы  Артур Балкизов тынгылы  ремонт этилирге керек  школлада  болгъандыла. 

Министр биринчи 1963 жылда ишленнген, 620 сабий жюрюген Кишпекни орта школун жокълагъанды. Анга  иги кесек заманны тынгылы ремонт этилмегени ючюн, ол иги да тозургъанды. Министр  мектепни тёгерек-башына къарап  кабинетлени, ашхананы болуму бла  шагъырейленнгенди. Мектепни таматасы  Дадуся Балкарова айтханнга кёре, жангы окъуу  жылны чырмаусуз башларча эм  биринчиден юйню башында къанжалларын, кир эм таза суу баргъан быргъыланы алышыргъа керекди. 

Атажукинода  школ да   1964 жылда сюелтилиннгенди эм бюгюнлюкде  иги да  тозурагъанды. Ол санда спорт залы да жараусуз эм къоркъуу   болгъаны ачыкъланнганды. Школну жангы корпусу 1971 жылда ишленнгенди алай жыйылыула ётдюрген эм спорт бла кюреширча залла уа проектге кийирилмей къалгъандыла.   Артур Балкизов бюгюнлюкде учрежденияда 358 сабий окъугъанларын айтып, жууукъ заманда  400-500 жерге жангы корпус салырча мадар этилирге тийишлисин билдиргенди. 

Псычохну школу да 1956 жылдан бери ишлеген  эрттегили социал магъаналы мекямладан бири. Бусагъатда бери  165 сабий жюрюйдю.  Анга он жылла бла  тынгылы ремонт этилмей тургъаны ючюн иги да тозурагъанды. Жангы жерле бла жалчытыр муратда жанында  ишленнген корпус да энди азлыкъ этеди.   Ол себепден элчиле министрге  жангы эм тынгылы  школ салынса иги боллугъун билдиргендиле.

Тёбен Куркужинде  3-чю номерли орта школ  1963 жылдан бери ишлейди.   Аны тыш къабыргъаларына ремонт этерге кереклиси эсленеди.  Билим бериу учрежденияны таматасы Беслан Нартоков юйню башында къанжалларын жангыртыргъа эм тышы бла ичине  тынгылы ремонт этерге  тийишлисин да букъдурмагъанды. Аны бла бирге  школда жерле  220 сабийге болгъанлыкъгъа окъуучуланы саны  340 болгъанын да  билдиргенди. 

Ызы бла ишчи къауум Кубада 500 сабийге ишлене тургъан, бюгюннгю излемлеге толу келишген  школда болгъандала. Бусагъатда подряд организацияны келечилери мекямны башын жабып, ичинде ток баргъан чыбыкъланы тартып эм терезелени салып бошай турадыла.  Проектге кёре, мектепни арбазында футбол ойнаучу эм гандбол бла  стритболгъа майданла къураллыкъдыла.  Объект толусунлай  быйылны ахырына битерикди.

Ахырында   Анзор Езаов кёргенини юсюнден  оюмун айта, объектлени  кёбюсюне тынгылы ремонт этерге неда эскилени орунларына  жангыларын ишлерге кереклисин билдиргенди.  «Сабийле ёз эллеринде  жараулу школлада  качестволу билим алыргъа онглары болургъа керекди»,- деп къошханды министр.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: