Коммунал инфраструктураны айнытыргъа алланып

 Кёп болмай  КъМР-ни Контроль-эсеплеу  палатасы коммунал мюлк инфраструктурада  болумну тинтип проблемаланы ачыкълагъанды эм ала бла байламлы  эсгертиуле да этгенди.

Ведомстводан билдиргенлерича, бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда суу бла жалчытхан – 61 биригиу барды.  Андан сора да 14-сю жылыу эм 2-си да ток берген предприятияладыла.   Аладан бири къырал  (ГУП),  37-си  муниципал унитар (МУП) эм 39 –су да   энчи-къырал  эм  иели организацияладыла.

Бюгюнлюкде аладан 24-сю, ол санда 14 муниципал унитар биригиу банкрот болургъа жетгендиле. Жашау журт-коммунал мюлк предприятияланы асламысыны къоранчлы болгъанларыны  сылтауларындан бири  коммунал инфраструктура иги кесекге, неда 65 процентге  тозурагъаныды. Ол шарт хайырланыучуланы  электрокюч эм жылыу бла жалчытыугъа аслам чырмау салады. 

Аланы ишлери бла байламлы  проблемала да аз  тюйюлдюле.  Сёз ючюн, абонементлени иги кесегини  эсеплеген приборлары болмагъаны, жабылмагъан борчла кёплюгю, предприятияла кредитлерин жабалмагъанлары, инвестиция  аз этилгени, цифралы технологияла тийишлисича хайырланмагъанлары эм бийик квалификациялы кадрланы жетмегенлери билинеди.

Болсада бусагъатда инвестияцияны сакъларгъа тюшмейди, ол себепден коммунал мюлк бла  проблеманы  тамамларча эки  тюрлю амал барды. Биринчисине кёре, болгъан ресурсланы бирикдирип суу эм жылыу бла жалчытхан район аралы организация къураргъады. Экинчисинде уа  аны   республикалы даражагъа кётюрюрча мадар этиудю. 

Келир заманда бёлюмге  концессионерлени чакъырыргъа,   ЖКХ бёлюм бла байламлы  къырал программалагъа тири къатышыргъа эм цифралы технологияланы айнытыуну къолгъа алыргъа кереклиси да эсгертилгенди.

 

Бизни корр.
Поделиться: