Хыны сёлешген, тюртген да жууапха тартыллыкъды

Ахыр кезиуде инсанла властьны келечиси ишчи борчун толтургъанын биле тургъанлай, анга чабыуул этгенлерини юслеринден билдириуле кёпден-кёп болуп барадыла. Ол санда право низамны сакълаучулагъа зорлукъ сынатылгъан кезиуле да тюбейдиле. Быллай аманлыкъны этген къаллай жууапха тартылады? КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жаннадан аны ангылатырын тилегенбиз.

- Властьны келечисине ишчи борчларын толтургъан кезиуде зорлукъ сынатханнга жууаплылыкъ РФ-ни УК-сыны 318-чи статьясында жазылыпды.   Уголовный кодексге тийишлиликде, властьны келечисине право низамны сакълаучу, контроль тамамлаучу органланы келечилери саналадыла. Ол санда полициячыла, росгвардиячыла, сюд приставла, ФСБ-ны ФСИН-ни къуллукъчулары, таможняда, налог, монополиялагъа къажау  органланы, эсеплеучю палатаны, башха структураланы келечилери. Аланы  инсанладан низамлыкъны, жорукъланы сакъларларын  излерге законлу эркинликлери барды.

Ишчи къуллукъларын толтургъан кезиуде алагъа чырмап, зорлукъ сынатханла, айтханымча, уголовный жууапха тартыладыла. Жаланда саулукъгъа къаллай        заран салыннганына кёре болады аны къатылыгъы. Сёзге, властьны келечисин урургъа, тюртюре, башха тюрлю ачытыргъа боллукъду. Бу кезиуде аны   саулугъуна, жашаууну къоркъуу жокъду. Жууаплылыкъ да анга кёре тохташдырылады.  

Сёзге, бу кезиуде тазир салынады, аны ёлчеми 200 минг сомгъа жетеди. Неда бузукъчуну 18 айны ичинде айлыгъы, башха файдасы тыйылады. Энтта ол 5 жылны борчлу халда хакъсыз ишлеге тартылыргъа, неда эринликлери сыйырылыргъа да боладыла.

Властьны келечисине (аны жууукъларына да) ишчи борчларын толтургъан кезиуде  саулугъуна къоркъуулу заран салыннганда уа, аманлыкъчыны эркинлиги 10 жылгъа сыйырылыргъа боллукъду (РФ-ни УК-сыны  318-чи статьясы).

Властьны келечисини намысын тюшюрюп, хыликкя этип жамауатны аллында, интернетде, асламлы информация органлада сёлешген да уголовный жууапха тартыллыгъын билирге керекди.  Ол РФ-ни УК-сыны 319-чу статьясында белгиленипди.  

Бу кезиуде тазир салынады – 40 минг сом. Неда хакъсыз борчлу халда ишлейди (360 сагъат), бузукъчуну бир жылгъа тюзетиу ишлеге тартыргъа да жарарыкъды.

Белгиленнген статьялагъа кёре, жууаплылыкъ инсаннга 16 жыл толгъандан сора башланады. 

 

Тикаланы Фатима жазып алгъанды.
Поделиться: