Ахшы муратлагъа элтген ышаннгылы атламла

Жыл сайын школланы тауусхан жашларыбыз бла къызларыбыз кеслерини жетишимлери бла жаланда аланы окъутханланы эмда ёсдюргенлени къууандырып къоймай, бизни да ёхтемлендиредиле. Айхай да, ол жетишим Бир къырал экзамен бла да байламлыды. Хар жолдан ЕГЭ-леде жюз балла алгъанларыбыз, аланы ол неда бу предметни жашырынлыкъларына тюшюндюргенлерибиз, юйретгенлерибиз энчи ыспасха, хурметге тийишлидиле.

Белгилегенибизча, сынаулада бийик кёрюмдюле болдургъанланы санында бизни выпускникле да бардыла. Сёз ючюн, Нальчикни биринчи номерли гимназиясын Созайланы Азиза буруннгу жылда тауусханды. Ол обществознаниядан алгъанды жюз баллны. Эсгерте кетейик, сагъынылгъан жылда бу предметден экзаменни кёрюмдюлерини орта эсеби алай бийик да тюйюл эди.

Азиза КъМКъУ-ну юристлени хазырлагъан факультетине окъургъа киргенди. Ол, волонтёрлукъ бла да кюрешип, бюгюнлюкде вузну ахшы студентлеринден бирине саналады.

Улбашланы Дарья уа Хасанияны мектебин ол жылда бошагъанды. Къызчыкъ алтын майдалгъа да тийишли болгъанды, орус тилден ЕГЭ-де уа 92 балл алгъанды. Алай эсе да, филологияны сабийлигинден да сюйген окъуучу, ол эсебин жаратмай, экзаменни былтыр жангыдан бергенди эмда жюз балл алып, муратына жетгенди. Ол Санкт-Петербургну тил билим эмда литературоведение къырал университетини филология ызына окъургъа киргенди.

Буштокъланы Диана уа Москваны 1310-чу номерли школун быйыл жетишимли тауусханды. Ол да орус тилден – жюз, литературадан а – 84 баллгъа тийишли болгъанды.

Къызчыкъ Нальчикде туугъанды. Хар каникул кезиуню ашыгъып сакълай, бери ыннасына, бирси жууукъларына келирге, тауланы кёрюрге да сюеди. Ол чыгъармачылыкъны да жаратады. Мектепни драма кружогунда айырмалы болуп, Германиягъа окъуучуланы алышыу жаны бла къырал программаны чеклеринде баргъанды.

Анда немисли юйюрде жашагъанды. Ингилиз тилни иги билген къызчыкъгъа уа ала бла тургъан къыйын болмагъанды. Нек дегенде къонакъбайла да ингилизча аламат сёлешгендиле.

Андан сора да, ол сурат ишлерге устады. Мечиланы Кязимни 100-жыллыкъ юбилейине графика ызда тамамлагъан чыгъармасы ючюн конкурсда биринчи жерни алгъанды. Бюгюнлюкде уа, Россейни къырал гуманитар университетини ингилиз тил бёлюмюне киргенди, жашауун тил билим бла байламлы этерге излейди.

Тырныауузну бешинчи номерли гимназиясыны выпускниги Асанланы Жаннета уа орус тилден 98 балл алгъанды. Къызчыкъ окъуучуланы «Большая перемена» деген Битеуроссей конкурсуну финалистиди. Искусствогъа жоралап хазырлагъан проекти ючюн анда айырмалы болуп, бизни республикадан бу эришиуге къатышхан къауумну къурамында аны «Артекде» озгъан урумуна да баргъанды. Былтыр дагъыда Къашхатау элни окъуучуларын белгилерге боллукъду. Устаз Мокъаланы Зухура Докаевна хазырлагъанла ахшы жетишимле болдургъан эдиле. Сёз ючюн, Базоланы Равида орус тилден 100 балл алып, саулай да районну айырмалы этгенди. Нек дегенде эндиге дери анда быллай кёрюмдю болмагъанды. Къызчыкъ бюгюнлюкде КъМКъУ-ну право, экономика эмда финансла институтуну «Экономика» ызыны студентиди.

Каркаланы Рамазан а 96 баллгъа тийишли болгъан эди. Жаш Санкт-Петербургдагъы тау университетде электроника эмда электротехника жаны бла билим ала турады.

Дагъыда Чочайланы Мухаммат а 92 баллгъа жазгъанды сынау ишин. Ол а Къурулуш архитектура эмда дизайн институтну инженер-техника факультетинде окъуйду.

Бюгюнлюкде энди 30 эмда 31 майда орус тилден ЕГЭ бергнелени эсеплери белгили болгъандыла. Нальчик шахарны школларындан 100 баллгъа тийишлиле жетеулендиле – Аиша Закураева (тогъузунчу номерли школ), Самира Жанказиева (тогъузунчу номерли школ), Алим Эристов (тогъузунчу номерли школ), Милана Кумыкова (24-чю номерли школ), Камилла Жемухова (17-чи номерли школ), Беслан Савкуев (13-чю номерли школ), Ренат Хаджиев (14-чю номерли гимназия). Былайда бир-бир предметлени терен окъутхан тогъузунчу номерли мектепни орус тилден бла литературадан устазы Ностуланы Сакинат Тенгизовнаны энчи белгилерчады. Ол хазырлагъан юч окъуучу 100 балл алгъандыла.

Районланы сагъынсакъ, бу жыл Бабугент элни мектебинден Азаматланы Алина орус тилден Бир къырал экзаменден жюз баллгъа тийишли болгъанды. Аны бешинчи-онунчу классда Каркаланы Асият Адиловна юйретгенди бу предметни жашырынлыкълырана, онбиринчиде уа Бёзюланы Жаннета Мухтаровна окъутханды.

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы школну выпускниги Гыжгыланы Салима уа 100 балл алгъанды. Атаккуланы Алина уа 91 баллгъа тийишли болгъанды. Аланы устазлары Жолабланы Мадина Магометовнады.

Тырныауузну биринчи номерли гимназиясын тауусханланы да белгилерчады быйыл. Ала 100 балл алып къоймагъан эселе да, 94-ге тёртеулен жазгъандыла ишлерин – Залийханланы Марианна, Жанатайланы Азинат, Хочуланы Ренат, Наталья Кадникова. Текуланы Алина – 98, Къудайланы Мурат а 96 балл алгъандыла. Дагъыда тёртеулен а – Хочуланы Малика, Элеккуланы Асият, Раяна Умаханова, Тамара Ризаева – сынауланы 91 баллгъа жазгъандыла. Жашланы бла къызланы устазла Хаджиланы Халимат Зейтуновна бла Галина Владимировна Макаренко окъутхандыла.

Айхай да, бизни окъууда, чыгъармачылыкъда да хунерли сабийлерибиз асламдыла. Аланы жетишимлери уа жаланда кеслериники болуп къалмай, билим алгъан мектеплерини эмда устазларыны да хайырындандыла. Аны бла бирге уа педагогланы профессионал хазырлыкъларыны даражасыны да белгисиди.

Кертиди, аланы хар бирини юсюнден да жазар, билдирир онгубуз жокъ эсе да, биз сынаулада ахшы эсепле болдургъанларыбыз, бирси конкурслада, эришиуледе айырмалы болгъанларыбыз ючюн не заманда да къууанабыз. Бюгюнлюкде сайлагъан вузларына окъуугъа кирирге мурат этип тургъанларыбызны уа ол умутлары толурун сюйгенибизни билдиргенибиз бла бирге мындан арысында да ахшы жетишимле тежейбиз.

Трамланы Зухура.
Поделиться: