Казбек Коков Жер-жерлени айнытыуну фондуну таматасы бла тюбешгенди

Санкт-Петербургдагъы халкъла аралы экономика  форумну кезиуюнде  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  «Жер-жерлени айнытыуну фонду» праволу компанияны баш директору Константин Цицин бла тюбешгенди. Ала  жашау журтла-коммунал комплексни айнытыуну амалларын сюзгендиле эмда тозурагъан юйледе жашагъанланы тынгылы журтлагъа кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъанына къарагъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы билдиргенди.

РФ-ни Президенти Владимир Путинни буйругъуна тийишлиликде Къабарты-Малкъарда оюла тургъан юйледе жашагъанланы  кёчюрюу иш тохтаусуз бардырылады. Аны бла байламлы регион программа да жарашдырылгъанды эмда  къабыл кёрюлгенди. Анга кёре  2025 жылгъа  дери 1 823 адамны 623 юйден кёп фатарлы 19 журтха кёчюрюрге белгиленеди. Сёз 2017 жылны  1 январындан 2021 жылны 1 январына дери жараусузгъа саналгъан юйледе жашагъанланы юслеринден барады.

Программаны толтуруугъа бёлюннген ахча битеу да  1,2 миллиард сом чакълы бирди. Тозурагъан юйледе жашагъанланы тынгылы журтлагъа кёчюрюуню 2019-2023 жыллагъа жарашдырылгъан программасы  республикада болжалдан алгъа толтурулгъанды.

Тюбешиуню кезиуюнде республиканы  коммунал инфраструктурасын жангыртыуну юсюнден да сёз баргъанды. Нальчикде Къулийланы Къайсын эмда Шогенцуков атлы орамлада суу быргъыланы алышындырыу бошала турады.  Жашау журтла ишлерге кёллендириуню  2022-2024 жыллагъа жарашдырылгъан программасына кёре, Нальчикни жангы юйле ишленнген тийрелерине суу эмда канализация ызла тартыргъа белгиленеди.

Андан сора да, эки жылны ичинде  муниципалитетледе суу бла жалчытыуну объектлерин ишлерге бла жангыртыргъа130 миллион сом   жиберилликди. Республиканы жашау журтла-коммунал мюлкюн жангыртыуну планы  тюрлю-тюрлю программаланы эмда Жер-жерлени айнытыуну фондуну себепликлери бла кезиу-кезиу толтурула барлыкъды.

Бизни корр.
Поделиться: